Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Có nghĩa là người bán sẽ giao hàng cho người mua khi hàng hóa thuộc quyền tùy ý sử dụng của người mua tại một địa điểm chỉ định (như nhà máy hoặc nhà kho) và địa điểm được chỉ định đó có thể là địa điểm của người bán hoặc không. Để quá trình giao hàng được diễn ra, người bán không cần chất xếp hàng hóa lên phương tiện thu gom, cũng như không cần phải thông quan hàng hóa để xuất khẩu (nếu quá trình thông quan đó được áp dụng).

FCA
Free Carrier
Có nghĩa là người bán sẽ giao hàng cho người mua theo một trong hai cách:
  • Trường hợp một - khi địa điểm được chỉ định là địa điểm của người bán, việc giao hàng xảy ra khi chúng được xếp lên phương tiện vận tải do người mua sắp xếp.
  • Trường hợp thứ hai - khi địa điểm được chỉ định là một địa điểm khác, việc giao hàng xảy ra khi chúng đã được xếp lên phương tiện vận tải của người bán, được chuyển đến địa điểm đã chỉ định và sẵn sàng cho việc dỡ hàng từ phương tiện vận tải của người bán cũng như thuộc quyền tùy ý sử dụng của nhà vận chuyển hoặc của một người khác do người mua chỉ định.

Khi một trong hai địa điểm được chọn làm địa điểm giao hàng, địa điểm đó sẽ xác định nơi mà rủi ro chuyển sang người mua và mốc thời gian mà kể từ đó chi phí được tính cho người mua.

CPT
Carriage Paid To
Có nghĩa là người bán sẽ giao hàng - và chuyển giao rủi ro - đến người mua bằng cách bàn giao cho nhà vận chuyển đã được ký hợp đồng bởi người mua hoặc bằng cách mua hàng hóa được giao. Người bán có thể trao cho nhà vận chuyển quyền sở hữu thực tế theo cách thức và địa điểm thích hợp với phương tiện vận tải được sử dụng. Một khi hàng hóa được giao đến người mua theo cách này, người bán sẽ không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được gửi đến nơi trong tình trạng tốt nhất, với số lượng và chất lượng đã nêu. Lý do là vì rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng hóa được giao cho người mua bằng cách trao cho nhà vận chuyển; tuy nhiên, người bán phải ký hợp đồng cho việc vận chuyển từ đến địa điểm đã thỏa thuận.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Có nghĩa là người bán sẽ giao hàng - và chuyển giao rủi ro - đến người mua bằng cách bàn giao cho nhà vận chuyển đã được ký hợp đồng bởi người mua hoặc bằng cách mua hàng hóa được giao. Người bán có thể trao cho nhà vận chuyển quyền sở hữu thực tế theo cách thức và địa điểm thích hợp với phương tiện vận tải được sử dụng. Một khi hàng hóa được giao đến người mua theo cách này, người bán sẽ không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được gửi đến nơi trong tình trạng tốt nhất, với số lượng và chất lượng đã nêu. Lý do là vì rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng hóa được giao cho người mua bằng cách trao cho nhà vận chuyển; tuy nhiên, người bán phải ký hợp đồng cho việc vận chuyển từ đến địa điểm đã thỏa thuận.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Có nghĩa là người bán sẽ giao hàng - và chuyển giao rủi ro - đến người mua, khi hàng hóa thuộc quyền tùy ý sử dụng của người mua trên phương tiện giao hàng đến, và sẵn sàng cho việc dỡ hàng tại điểm đến được chỉ định hoặc một vị trí cụ thể tại địa điểm đó, nếu hai bên đã thỏa thuận với nhau. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã được chỉ định hoặc một vị trí cụ thể tại địa điểm đó. Vì vậy, trong quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms) này, việc giao hàng và việc hàng tới điểm đến là như nhau.
DAP
Delivered at Place
Có nghĩa là người bán sẽ giao hàng đến người mua, khi hàng hóa thuộc quyền tùy ý sử dụng của người mua, đã được thông quan nhập khẩu, trên phương tiện giao hàng đến, sẵn sàng dỡ hàng, tại địa điểm được chỉ định hoặc vị trí cụ thể trong địa điểm đó, nếu hai bên đã thỏa thuận. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã được chỉ định hoặc một vị trí cụ thể tại địa điểm đó mà hai bên đã thỏa thuận. Vì vậy, trong quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms) này, việc giao hàng và việc hàng tới điểm đến là như nhau.
DDP
Delivered Duty Paid
Means that the seller delivers the goods to the buyer when the goods are placed at the disposal of the buyer, cleared for import, on the arriving means of transport, ready for unloading, at the named place of destination or at the agreed point within that place, if any such point is agreed. The seller bears all risks involved in bringing the goods to the named place of destination or to the agreed point within that place. In this Incoterms rule, therefore, delivery and arrival at destination are the same.
Có 4 Incoterms® trong mục này:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Những Incoterms® được liệt kê để giúp bạn nắm thông tin vì chúng rất cần thiết khi gửi hàng với DHL Chuyển phát nhanh.