Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

Khái niệm Incoterms®

EXW Xuất xưởng (giao hàng tại xưởng) Nghĩa vụ duy nhất của người bán là lưu trữ hàng hàng sẵn có tại cơ sở hoặc tại những nơi khác cụ thể (nơi làm việc, nhà máy, nhà kho…) Người mua chịu tất cả các chi phí và rủi ro liên quan trong quá trình chuyển hàng từ cơ sở của người bán đến địa điểm mong muốn. Điều khoản này tương ứng với nghĩa vụ tối thiểu của người bán.
FCA Giao cho người vận tải Nghĩa vụ của người bán là bàn giao hàng hóa, đã được thông quan xuất khẩu đến một nơi hoặc một điểm đến được chỉ định, dưới sự vận chuyển của bên vận tải được chỉ định bởi người mua . Các bên nên cụ thể hóa càng rõ ràng càng tốt địa điểm giao hàng được chỉ định, do rủi ro sẽ được chuyển sang cho người mua tại địa điểm này.
CPT Cước đã trả khi đến (đích) Người bán thanh toán cước vận chuyển cho việc giao hàng đến đơn vị vận chuyển hoặc đến một người khác tại một điểm đến được chỉ định bởi người bán. Một khi đã giao hàng, rủi ro của việc mất hoặc tổn thất của lô hàng sẽ đợc chuyển từ người bán sang người mua. Điều khoản này yêu cầu người bán thông quan hàng hóa để xuất khẩu.
CIP Cước và Bảo hiểm được trả đến Người bán có nghĩa vụ tương tự như điều khoản CPT nhưng có trách nhiệm mua bảo hiểm chống rủi ro cho người mua khi bị mất hay tổn thất với lô hàng suốt quá trình vận chuyển. Bảo hiểm chỉ cần mua ở mức phạm vi bảo hiểm tối thiểu và người bán được yêu cầu thông quan hàng hóa cho xuất khẩu.
DPU Giao hàng tại Trạm cuối Người bán giao hàng và chuyển rủi ro cho người mua khi hàng hóa, một khi được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển đến, được đặt tại xử lý của người mua tại một điểm đến được đặt tên hoặc tại điểm đã thỏa thuận trong địa điểm đó, nếu có điểm được đồng ý. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc đưa hàng hóa đến và bốc dỡ chúng tại địa điểm đích đã nêu. Do đó, trong quy tắc Incoterms này, việc giao hàng và đến nơi đến là như nhau. DPU là quy tắc Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại điểm đến. Do đó, người bán nên đảm bảo rằng nó ở vị trí để tổ chức dỡ hàng tại địa điểm được đặt tên. Nếu các bên có ý định người bán không chịu rủi ro và chi phí dỡ hàng, nên tránh quy tắc DPU và thay vào đó nên sử dụng DAP.
DAP Giao hàng tại điểm xác định Người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự bố trí của người mua trên phương tiện vận chuyển đến và sẵn sang cho việc xuống hàng tại nơi đến được chỉ định. Người bán được yêu cầu thông quan hàng hóa xuất khẩu và người mua chịu trách nhiệm cho những thủ tục thông quan hải quan liên quan, và thanh toán bất kỳ loại thuế hải quan nào.
DDP Giao hàng sau khi trả thuế tại điểm đến chỉ định/ giao tại đích đã nộp thuế Người bán chịu trách nhiệm cho việc giao hàng đến địa điểm chỉ định tại nước nhập khẩu, bao gồm tất cả các chi phí và rủi ro trong việc mang hàng đến điểm nhập khẩu. Điều khoản này bao gồm tất cả các loại thuế, phí xuất nhập khẩu và các thủ tục hải quan.