Decline Assigned Shipment

Lý do từ chối lô hàng này

Lô hàng sẽ được giao lại cho Người chuyển nhượng cùng với ý kiến của bạn.