Tập tin hướng dẫn

Đảm bảo quá trình tải lên thành công - hãy làm theo các hướng dẫn này để tạo và thiết lập tệp của Quý khách theo đúng cách. Quý khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng một trong số các tệp mẫu của chúng tôi. Chỉ cần tải xuống tệp ưa thích, sau đó chỉnh sửa thông tin khớp với các chi tiết mặt hàng của Quý khách, lưu và tải lên.
 • Đối với mỗi mặt hàng, Quý khách cần có từng đề mục trong tệp của mình, nhưng thông tin chi tiết có thể để trống đối với một số mục (như đã lưu ý)
 • Các mục phải được sắp xếp theo thứ tự được ghi chú bên dưới đối với từng mặt hàng trong tệp của Quý khách
 • Mô tả các mặt hàng chỉ bằng tiếng Anh
 • Thông tin chi tiết vượt quá số ký tự tối đa sẽ dẫn đến lỗi khi tải lên
 • Tối đa 250 mặt hàng cho mỗi tệp
Xem vi dụ
Xem vi dụ

Mã số tương ứng với thông tin hướng dẫn
Tập tin Loại: TXT, Dấu phân cách trường: |
Đơn hàng
Tên Mục
Số ký tự tối đa
Định dạng
Mô tả
Ví dụ
1
Số hiệu mặt hàng riêng biệt

1

Luôn luôn bằng 1

1 phải là trường đầu tiên cho mỗi dòng sản phẩm duy nhất

 • Đây không phải là số lượng
1
2
Mặt hàng
Không có

INV_ITEM

Phải có mục INV-ITEM cho mỗi mặt hàng
INV_ITEM
3
Mô tả mặt hàng
70

Alpha/Số

Mô tả phải bao gồm các chi tiết về các mặt hàng đó là gì, thành phần cấu tạo và mục đích sử dụng.
 • Mô tả từng mặt hàng riêng biệt trong tệp của Quý khách
 • Không kết hợp các mô tả mặt hàng trong cùng một mục
Váy nữ làm bằng vải cotton
4
Mã hàng hóa

Tối thiểu: 6

Tối đa: 15

Chữ số và dấu chấm (.)

Đây là Mã hàng hóa (hoặc mã Lịch trình B) tương ứng với mặt hàng.
 
Có thể là một số nguyên, chẳng hạn như:
 • 123456
Có thể bao gồm một số thập phân, chẳng hạn như:
 • 1234.12.1234
123456
5
Số lượng
Không có

Số Chỉ

Đây là số lượng của mỗi mặt hàng riêng biệt (bao nhiêu mặt hàng).
 • Phải là một số nguyên
 • Không thể bao gồm số thập phân
20
6
Các đơn vị
3

Alpha/Số

Đây là mã tương ứng với Đơn vị.
 • Các đơn vị chẳng hạn như: mỗi, thùng, miếng, gam
 • Mã đơn vị chẳng hạn như: EA, CTS, PCS, GM
 • Chỉ bao gồm 1 mã cho mỗi mặt hàng

Tham khảo các mã tham chiếu

EA
7
Giá trị
Tối đa: 18
 
Số tối đa sau số thập phân: 5

Chữ số, dấu chấm (.) Và dấu phẩy (,)

Đây là giá trị cho từng mặt hàng riêng biệt.
Có thể là một số nguyên, chẳng hạn như:
 • 10
Có thể bao gồm một số thập phân, chẳng hạn như:
 • 10.5
 • 20,25
Nếu nhỏ hơn 1, phải bao gồm số không (0) trước dấu thập phân, ví dụ:
 • 0.5
50
8
Tiền tệ
3

Alpha Chỉ

Đây là giá trị mặt hàng Mã tiền tệ
 • Tất cả các mặt hàng trong tệp của Quý khách phải có cùng một mã tiền tệ

Tham khảo các mã tham chiếu

EUR
9
Trọng lượng
Số tối đa sau số thập phân: 3

Chữ số, dấu chấm (.) Và dấu phẩy (,)

Đây là trọng lượng của từng mặt hàng riêng lẻ.
 
Có thể là một số nguyên, chẳng hạn như:
 • 5.0
Có thể bao gồm một số thập phân, chẳng hạn như:
 • 1.5
Nếu nhỏ hơn 1, phải bao gồm số không (0) trước dấu thập phân, ví dụ:
 • 0.25
2
10
Trọng lượng 2
Không có
Phải để trống
Bao gồm mục này trong tệp của Quý khách nhưng để trống chi tiết
11
Quốc gia xuất xứ
2

Alpha Chỉ

Đây là Mã quốc gia tương ứng với nơi sản xuất mặt hàng
 
Tham khảo các mã tham chiếu
CN
12
Tham khảo Loại
3
Có thể để trống
 
Chỉ bao gồm 1 mã cho mỗi mặt hàng
 
SE
MID
SON
BRD
MAK
AFE

Quý khách có thể thêm một loại tham chiếu cho một mục. Đây là mã tương ứng với Loại tham chiếu.

Các mã là:

 • Số sê-ri: SE
 • Manufacturer's ID: MID
 • Mã số đơn đặt hàng của bộ phận bán hàng: SON
 • Nhãn hiệu: BRD
 • Tạo: MAK
 • Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (ECCN): AFE

Đảm bảo Quý khách cung cấp Loại mã Tham chiếu nếu Quý khách đã thiết lập mặc định sẽ luôn bao gồm một tham chiếu mặt hàng trong phần Cài đặt Lô hàng.

SON
13
Tham khảo Chi tiết
35
Alpha/Số
 
Không thể để trống nếu trong tệp bao gồm các loại tham chiếu
Đây là thông tin chi tiết tương ứng với Loại tham chiếu, ví dụ như số sê-ri hoặc nhãn hiệu của mặt hàng.
1234ABCD
14
Đã thanh toán thuế
1
Y, N
 
Có thể để trống
Phần này nhằm thể hiện thuế đã được thanh toán hay chưa
Y
 • Đối với mỗi mặt hàng, Quý khách cần có từng đề mục trong tệp của mình, nhưng thông tin chi tiết có thể để trống đối với một số mục (như đã lưu ý)
 • Các thẻ mục phải xuất hiện trước và sau các chi tiết của mục tương ứng. Hãy tham khảo ví dụ
 • Mô tả các mặt hàng chỉ bằng tiếng Anh
 • Thông tin chi tiết vượt quá số ký tự tối đa sẽ dẫn đến lỗi khi tải lên
 • Tối đa 250 mặt hàng cho mỗi tệp
Xem vi dụ
Xem vi dụ

Mã số tương ứng với thông tin hướng dẫn
Đơn hàng
Tên Mục
Số ký tự tối đa
Định dạng
Trường Nhãn và Mô tả
Ví dụ
1
Số hiệu mặt hàng riêng biệt

Không có

<ID>1</ID>
Trường Nhãn: ID
 
1 phải là trường đầu tiên cho mỗi dòng sản phẩm duy nhất
 • Đây không phải là số lượng
<ID>1</ID>
2
Mặt hàng
Không có

INV_ITEM

Trường Nhãn: INV_ITEM
 
Phải có mục INV-ITEM cho mỗi mặt hàng
INV_ITEM
3
Mô tả mặt hàng
70

Alpha/Số

Trường Nhãn: INV_DESCRIPTION
 
Mô tả phải bao gồm các chi tiết về các mặt hàng đó là gì, thành phần cấu tạo và mục đích sử dụng.
 • Mô tả từng mặt hàng riêng biệt trong tệp của Quý khách
 • Không kết hợp các mô tả mặt hàng trong cùng một mục
Váy nữ làm bằng vải cotton
4
Mã hàng hóa

Tối thiểu: 6

Tối đa: 15

Chữ số và dấu chấm (.)

Trường Nhãn: COMMODITY
 
Đây là Mã hàng hóa (hoặc mã Lịch trình B) tương ứng với mặt hàng.
 
Có thể là một số nguyên, chẳng hạn như:
 • 123456
Có thể bao gồm một số thập phân, chẳng hạn như:
 • 1234.12.1234
123456
5
Số lượng
Không có

Số Chỉ

Trường Nhãn: QUANTITY
 
Đây là số lượng của mỗi mặt hàng riêng biệt (bao nhiêu mặt hàng).
 • Phải là một số nguyên
 • Không thể bao gồm số thập phân
20
6
Các đơn vị
3

Alpha/Số

Trường Nhãn: QTY_UOM
 
Đây là mã tương ứng với Đơn vị.
 • Các đơn vị chẳng hạn như: mỗi, thùng, miếng, gam
 • Mã đơn vị chẳng hạn như: EA, CTS, PCS, GM
 • Chỉ bao gồm 1 mã cho mỗi mặt hàng

Tham khảo các mã tham chiếu

EA
7
Giá trị
Tối đa: 18
 
Số tối đa sau số thập phân: 5

Chữ số, dấu chấm (.) Và dấu phẩy (,)

Trường Nhãn: ITEM_VALUE
 
Đây là giá trị cho từng mặt hàng riêng biệt.
Có thể là một số nguyên, chẳng hạn như:
 • 10
Có thể bao gồm một số thập phân, chẳng hạn như:
 • 10.5
 • 20,25
Nếu nhỏ hơn 1, phải bao gồm số không (0) trước dấu thập phân, ví dụ:
 • 0.5
50
8
Tiền tệ
3

Alpha Chỉ

Trường Nhãn: ITEM_VALUE_CURRENCY
 
Đây là giá trị mặt hàng Mã tiền tệ
 • Tất cả các mặt hàng trong tệp của Quý khách phải có cùng một mã tiền tệ

Tham khảo các mã tham chiếu

EUR
9
Trọng lượng
Số tối đa sau số thập phân: 3

Chữ số, dấu chấm (.) Và dấu phẩy (,)

Trường Nhãn: NET_WEIGHT
 
Đây là trọng lượng của từng mặt hàng riêng lẻ.
 
Có thể là một số nguyên, chẳng hạn như:
 • 5.0
Có thể bao gồm một số thập phân, chẳng hạn như:
 • 1.5
Nếu nhỏ hơn 1, phải bao gồm số không (0) trước dấu thập phân, ví dụ:
 • 0.25
2
10
Trọng lượng 2
Không có
Phải để trống
Trường Nhãn: GROSS_WEIGHT
 
Bao gồm mục này trong tệp của Quý khách nhưng để trống chi tiết
11
Quốc gia xuất xứ
2

Alpha Chỉ

Trường Nhãn: COUNTRY_ORIGIN
 
Đây là Mã quốc gia tương ứng với nơi sản xuất mặt hàng
 
Tham khảo các mã tham chiếu
CN
12
Tham khảo Loại
3
Có thể để trống
 
Chỉ bao gồm 1 mã cho mỗi mặt hàng
 
SE
MID
SON
BRD
MAK

Trường Nhãn: REFERENCE_TYPE

 

Quý khách có thể thêm một loại tham chiếu cho một mục. Đây là mã tương ứng với Loại tham chiếu.

Các mã là:

 • Số sê-ri: SE
 • Manufacturer's ID: MID
 • Mã số đơn đặt hàng của bộ phận bán hàng: SON
 • Nhãn hiệu: BRD
 • Tạo: MAK

Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (ECCN): AFE

SON
13
Tham khảo Chi tiết
35
Alpha/Số
 
Không thể để trống nếu trong tệp bao gồm các loại tham chiếu
Trường Nhãn: REFERENCE_NUMBER
 
Đây là thông tin chi tiết tương ứng với Loại tham chiếu, ví dụ như số sê-ri hoặc nhãn hiệu của mặt hàng.
1234ABCD
14
Đã thanh toán thuế
1
Y, N
 
Có thể để trống
Trường Nhãn: VAT_PAID
 
Phần này nhằm thể hiện thuế đã được thanh toán hay chưa
Y
Nhiều mã đơn vị
Nhiều mã đơn vị
Đơn vị
Mã đơn vị
Hộp
BOX
Xen-ti-gam
2GM
Xen-ti-mét
2M
Cubic Xen-ti-mét
2M4
Cubic Feet
3M4
Cubic Mét
M3
Tá Cặp
DPR
DOZ
Kiện
PCS
Grams
GM
Tổng
GRS
Kilôgam
KG
Lít
L
Mét
M
Không yêu cầu đơn vị
X
Số
NO
Ounces
2KG
Cặp
PRS
Gallons
2L
Bảng
3KG
Vuông Xen-ti-mét
CM2
Vuông Feet
2M2
Vuông Inches
3M2
Thùng
CT
Feet
FT
Inches
IN
Sachets
SK
bộ
SET
Mm
MM
Yards
YD
Mi li gam
MG
Vuông Yards
SYD
Mi li lít
ML
Mỗi
EA
Vuông Mét
M2
Mã tiền tệ
Mã tiền tệ
Tiền tệ
Mã tiền tệ
Đồng Afghanistan
AFN
Dinar Algerie
DZD
Peso Argentina
ARS
Ariary Madagasca
MGA
Đồng Guilder Aruba
AWG
Đô-la Úc
AUD
Đô-la Bahamas
BSD
Dinar Bahrain
BHD
Bath Thái
THB
Balboa Panama
PAB
Đô-la Barbados
BBD
Đồng Rúp Belarus
BYN
Đô-la Belizas
BZD
Đô-la Bermuas
BMD
Birr Ethiopia
ETB
Bolivar Venezuela
VES
Bolivano Boliva
BOB
Đô-la Brunei
BND
Lev Bulgari
BGN
Franc Burundi
BIF
Đô-la Canada
CAD
Escudo Capo Verde
CVE
Đô-la Cayman
KYD
Cedi Ghana
GHS
CFA Franc Trung Phi
XAF
CFA Franc Tây Phi
XOF
Franc CFP
XPF
Peso Colombia
COP
Đồng Franc Comoros
KMF
Đồng Mác Bosnia
BAM
Cordoba Nicaragua
NIO
Colon Costa Rica
CRC
Kuna Croatia
HRK
Peso Cuba
CUP
Koruna Séc
CZK
Dalasi Gambia
GMD
Krone Đan-mạch
DKK
Macedonia Denar
MKD
Đồng Franc Gi-bu-ti
DJF
Dobra
STN
Peso Dominica
DOP
Việt Nam Đồng
VND
Dram
AMD
Đô-la Đông Caribe
XCD
Bảng Ai Cập
EGP
Đồng Euro
EUR
Bảng Falkland
FKP
Đô-la Fiji
FJD
Forint Hungary
HUF
Đồng Franc Congo
CDF
Lari Georgia
GEL
Bảng Gibraltar
GIP
Gourde Haiti
HTG
Guarani Paraguay
PYG
Đồng Franc Guinea
GNF
Đô-la Guyana
GYD
Đô-la Hồng Kông
HKD
Hryvnia Ukraina
UAH
Krona Iceland
ISK
Đơn vị tiền tệ của IMF
XDR
Rupee Ấn Độ
INR
Rial Iran
IRR
Dinar Iraq
IQD
Đô-la Jamaica
JMD
Dinar Jordan
JOD
Shilling Kenya
KES
Riel Campuchia
KHR
Đồng Kina
PGK
Kip Lào
LAK
Dinar Kuwait
KWD
Kwacha Zambia
ZMW
Kwacha Zambia
MWK
Kwanza Angola
AOA
Kyat Myanma
MMK
Bảng Liban
LBP
Lek An-Ba-Ni
ALL
Lempira Honduras
HNL
Leone Sierra Leone
SLE
Leone Sierra Leone
SLL
Leu Rumani
MDL
Leu Rumani
RON
Đô-la Li-bê-ri-a
LRD
Dinar Libya
LYD
Lilageni Eswatini
SZL
Đồng Loti
LSL
Ringgit Malaysia
MYR
Manat A-déc-bai-gian
AZN
Manat A-déc-bai-gian
TMT
Rupee Mô-ri-xơ
MUR
Peso Mê-xi-cô
MXN
Dirham Morocco
MAD
Metical Mozambique
MZN
Naira Ni-giê-ri-a
NGN
Nakfa Eritrea
ERN
Đô-la Namiba
NAD
Rupee Nepal
NPR
Guilder Hà Lan
ANG
Peso Chile
CLP
Shekel Israel
ILS
Đô-la Đài Loan
TWD
Libra Thổ Nhĩ Kỳ
TRY
Đô-la Niu-gi-len
NZD
Ngultrum Bhutan
BTN
Không có đơn vị tiền tệ nào được chỉ định
XXX
Won Bắc Triều Tiên
KPW
Krone Na uy
NOK
Sol Peru
PEN
Rial Oman
OMR
Ougiuiya Ouguias
MRU
Pa'anga Tonga
TOP
Rupee Pakistan
PKR
Pataca Macau
MOP
Peso Cuba
CUC
Peso Uruquay
UYU
Peso Phi-líp-pin
PHP
Bảng Anh
GBP
Pula Bostwana
BWP
Rial tệ Qatar
QAR
Quetzal Guatemala
GTQ
Real Brazil
BRL
Đô-la Zambabwe
ZWL
Rufiyaa Maldives
MVR
Rupiah Indonesia
IDR
Rúp Nga
RUB
Đồng Franc Rwandas
RWF
Riyal Ả-Rập-Saudi
SAR
Dinar Serbia
RSD
Rupee Xay-sen
SCR
Đô-la Singapre
SGD
Đô-la Quần Đảo Solomon
SBD
Som Kyrgyzstan
KGS
Shilling Somailand
SOS
Somoni Tajik
TJS
Rand Nam Phi
ZAR
Bảng Nam Xu-Đăng
SSP
Rupee Sri LanKa
LKR
Bảng Saint Helena
SHP
Bảng Bắc Xu-Đăng
SDG
Sum Uzbekistan
UZS
Đô-la Xu-Ri-Nam
SRD
Krona Thụy Điển
SEK
Đồng Franc Thụy Sĩ
CHF
Bảng Syria
SYP
Taka Bangladesh
BDT
Tala Samoa
WST
Shilling Tanzania
TZS
Tenge Kazakhstan
KZT
Đô-la Trinidad và Tobago
TTD
Tugrik Mongolia
MNT
Dinar Tuy-ni-di
TND
Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE)
AED
Shilling Uganda
UGX
Đô-la Mỹ
USD
Vatu Vanuatu
VUV
Won Hàn Quốc
KRW
Rial Nam Yemen
YER
Đồng Yên Nhật
JPY
Nhân Dân Tệ Trung Quốc
CNY
Złoty Ba-Lan
PLN
Mã quốc gia
Mã quốc gia
Quốc gia
Mã quốc gia
Afghanistan
AF
Albania
AL
Algeria
DZ
Samoa thuộc Mỹ
AS
Andorra
AD
Angola
AO
Anguilla
AI
Antigua và Barbuda
AG
Argentina
AR
Armenia
AM
Aruba
AW
Úc
AU
Áo
AT
Azerbaijan
AZ
Bahamas
BS
Bahrain
BH
Bangladesh
BD
Barbados
BB
Belarus
BY
Bỉ
BE
Belize
BZ
Benin
BJ
Bermuda
BM
Bhutan
BT
Bolivia
BO
Bonaire
XB
Bosnia và Herzegovina
BA
Cộng hòa Botswana
BW
Brazil
BR
Brunei
BN
Bulgaria
BG
Burkina Faso
BF
Burundi
BI
Campuchia
KH
Cameroon
CM
Canada
CA
Quần đảo Canary
IC
Cape Verde
CV
Quần đảo Cayman
KY
Cộng hòa Trung Phi
CF
Chad
TD
Chile
CL
Trung Quốc
CN
Colombia
CO
Quần đảo Bắc Mariana
MP
Comoros
KM
Congo
CG
Quần đảo Cook
CK
Costa Rica
CR
Croatia
HR
Cuba
CU
Curacao
XC
Cyprus
CY
Cộng hòa Séc
CZ
Cộng hòa dân chủ Congo
CD
Đan Mạch
DK
Cộng hòa Djibouti
DJ
Dominica
DM
Cộng hòa Dominica
DO
Ecuador
EC
Ai Cập
EG
El Salvador
SV
Guinea Xích đạo
GQ
Eritrea
ER
Estonia
EE
Ethiopia
ET
Quần đảo Falkland
FK
Quần đảo Faroe
FO
Fiji
FJ
Phần Lan
FI
Pháp
FR
Cộng hòa Gabon
GA
Cộng hòa Gambia
GM
Gruzia
GE
Đức
DE
Ghana
GH
Gibraltar
GI
Hy Lạp
GR
Greenland
GL
Grenada
GD
Guadeloupe
GP
Guam
GU
Guatemala
GT
Guernsey
GG
Cộng hòa Guinea
GN
Guiné-Bissau
GW
Guyana (Anh)
GY
Guyana (Pháp)
GF
Haiti
HT
Honduras
HN
Hồng Kông
HK
Hungary
HU
Iceland
IS
Ấn Độ
IN
Indonesia
ID
Iran
IR
Iraq
IQ
Israel
IL
Ý
IT
Bờ biển Ngà
CI
Jamaica
JM
Nhật Bản
JP
Jersey
JE
Jordan
JO
Kazakhstan
KZ
Kenya
KE
Kiribati
KI
Kosovo
KV
Kuwait
KW
Kyrgyzstan
KG
Lào
LA
Latvia
LV
Lebanon
LB
Lesotho
LS
Liberia
LR
Libya
LY
Liechtenstein
LI
Litva
LT
Luxembourg
LU
Ma Cao
MO
Madagascar
MG
Malawi
MW
Malaysia
MY
Maldives
MV
Mali
ML
Malta
MT
Quần đảo Marshall
MH
Martinique
MQ
Mauritania
MR
Mauritius
MU
Tỉnh Mayotte - Pháp
YT
Mexico
MX
Micronesia
FM
Monaco
MC
Mông Cổ
MN
Montserrat
MS
Morocco
MA
Mozambique
MZ
Myanmar
MM
Namibia
NA
Nauru
NR
Nepal
NP
Hà Lan
NL
Nevis
XN
Nouvelle-Calédonie
NC
New Zealand
NZ
Nicaragua
NI
Niger
NE
Nigeria
NG
NIue
NU
Bắc Triều Tiên
KP
Bắc Macedonia
MK
Na Uy
NO
Oman
OM
Pakistan
PK
Palau
PW
Panama
PA
Papua New Gunea
PG
Paraguay
PY
Peru
PE
Philippines
PH
Ba Lan
PL
Bồ Đào Nha
PT
Puerto Rico
PR
Qatar
QA
Cộng hòa Ireland
IE
Cộng hòa Moldova
MD
Cộng hòa Montenegro
ME
Đảo Réunion
RE
Rumani
RO
Liên bang Nga
RU
Rwanda
RW
Samoa
WS
San Marino
SM
Sao Tome và Principe
ST
Ả Rập Xê-út
SA
Sénégal
SN
Serbia
RS
Seychelles
SC
Sierra Leone
SL
Singapore
SG
Slovakia
SK
Slovenia
SI
Quần đảo Solomon
SB
Somalia
SO
Somaliland
XS
Nam Phi
ZA
Hàn Quốc
KR
Nam Sudan
SS
Tây Ban Nha
ES
Sri Lanka
LK
St. Eustatius
XE
Saint Helena
SH
Saint Kitts và Nevis
KN
Saint Lucia
LC
St. Maarten
XM
Saint Vincent và Grenadines
VC
St. Barthelemy
XY
Sudan
SD
Suriname
SR
Eswatini
SZ
Thụy Điển
SE
Thụy Sĩ
CH
Syria
SY
Tahiti
TI
Đài Loan, Trung Quốc
TW
Tajikistan
TJ
Tanzania
TZ
Thái Lan
TH
Đông Timor
TL
Togo
TG
Tonga
TO
Trinidad và Tobago
TT
Tunisia
TN
Thổ Nhĩ Kỳ
TR
Turkmenistan
TM
Quần đảo Turks & Caicos
TC
Tuvalu
TV
Uganda
UG
Ukraine
UA
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất
AE
Vương quốc Anh
GB
Hoa Kỳ
US
Uruguay
UY
Uzbekistan
UZ
Vanuatu
VU
Thành Vatican
VA
Venezuela
VE
Việt Nam
VN
Quần đảo Virgin (Anh)
VG
Quần đảo Virgin (Mỹ)
VI
Yemen
YE
Zambia
ZM
Zimbabwe
ZW
Trở lên đầu trang