TSA Notice (on Schedule Pickup)

49 USC 114 cho phép thu thập các thông tin này. Thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được sử dụng để xác định hay xác minh trạng thái của Anh/Chị như 'kiến thức người gửi'.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin này là tự nguyện, lỗi trong việc cung cấp thông tin sẽ cản trở Anh/Chị được định tính như 'kiến thức người gửi'. Thông tin này được chia sẽ cho nhân viên TSA và các nhà thầu hay đại lý khác bao gồm IACs trong việc duy trì và hoạt động của chương trình kiến thức người gửi.

TSA có thể chia sẽ thông tin với nhà khai thác sân bay hàng không nước ngoài, IACs, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan khác theo qui định bảo mật 5 USC phần 552a.

Để biết thêm chi tiết, xem hệ thống hồ sơ thông báo cho Hệ thống đánh giá mối đe dọa An ninh Vận tải (DHS/TSA 002) được xuất bản trong Đăng ký Liên bang.

Để biết thêm chi tiết về nội dung thông ba1ona2y, vui lòng tham khảo www.tsa.gov.