Privacy Notice

Изјава за приватност
 

За DHL е важно да ги заштити Вашите лични податоци за време на целиот деловен процес на користење на нашите производи и услуги. Подолу детали како DHL Express ги собира Вашите лични податоци, кога ќе ја посетите нашата веб страна и како се користат овие информации.

Електронски решенија за транспорт
Затвори
Електронски решенија за транспорт


Електронските решенија за транспорт ги вклучуваат, но не се ограничуваат само на: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Вид на податоци

 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Испраќач
 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Примач
 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Плаќач
 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Барател
 • Доколку е применливо, Даночен ID од Испраќач               
 • Доколку е применливо, Даночен ID од Примач
 • Доколку е применливо, Потребни се податоци за спроведување на царинска постапка
 • Доколку е применливо,

Цели и правна основа на обработка на податоци

Податоците се обработуваат првенствено за извршување на договорот, согласно член 6 (1) (b) од GDPR
Согласно член 6 (1) (c) GDPR, обработката исто така се појавува со цел да се усогласат со законските обврски, на пример, во случај на должност за откривање на истражните органи.

На крај, обработката се извршува и за целите наведени подолу, во согласност со законското право, согласно Член 6 (1) (f) од GDPR:

 • како дел од нашите безбедносни барања (на пример, за откривање на криминал),
 • за составување статистика,
 • за обезбедување на квалитет, оптимизација на процеси и сигурност на планирање.

Контролорот има законско право при обработката на податоци, да контактира со луѓе кои неодамна ја користеле нашата услуга за да го подобри искуството на нашите клиенти, да обезбеди непречен процес и /или да ги подобри производите и услугите на тековна основа. Не постои ниту една противречност на законското право, бидејќи злоупотребата на обработката податоци е сведена на минимум, на пример, псевдонимизација.

Примачи или категории на примачи

a) Обелоденување на податоци се појавува кај компании кои се вклучени во обезбедување услуги за експресен транспорт.
b) Обелоденување на податоци се појавува како дел од законските обврски (на пример до истражните органи).

Пренесување во трета земја ( т.е податоците се пренесуваат во земја надвор од Европската Економска Зона (ЕЕА))

a) Вашите податоци се обработуваат во трета земја на договорна основа, доколку сте не овластиле да го сториме тоа (на пример, да транспортираме пратка во трета земја).
b) Може да се овласти давател на внатрешна услуга на Групацијата, за да обезбеди ИТ или други услуги врз основа на нашите правила за деловна соработка.

Собрани податоци за лична идентификација
Затвори
Собрани податоци за лична идентификација


Собирање на слики од лична документација издадена од владата (на пример пасош, возачка дозвола)

Вид на податоци

 • Име, Адреса, од Испраќач
 • Име, Адреса, од Примач
 • Име, Адреса, од Плаќач
 • Име, Адреса, од Барател
 • број за лична идентификација ( на пример број на пасош, број на меѓународен документ за лична идентификација), од Испраќач
 • број за лична идентификација ( на пример број на пасош, број на меѓународен документ за лична идентификација), од Примач
 • број за лична идентификација ( на пример број на пасош, број на меѓународен документ за лична идентификација), од Плаќач
 • број за лична идентификација ( на пример број на пасош, број на меѓународен документ за лична идентификација), од Барател
 • Дата на раѓање, од Испраќач
 • Дата на раѓање, од Примач
 • Дата на раѓање, од Плаќач
 • Дата на раѓање, од Барател
 • Место на раѓање, од Испраќач
 • Место на раѓање, од Примач
 • Место на раѓање, од Плаќач
 • Место на раѓање, од Барател
 • Националност, од Испраќач
 • Националност, од Примач
 • Националност, од Плаќач
 • Националност, од Барател
 • Сите други податоци кои се појавуваат на документот за лична идентификација

Цели и правна основа на обработка на податоци

Да се усогласат важечките закони за контрола на извозот и закони за санкционирање во случаи кога обработката на податоците за испраќачот и примачот покренува црвени знамиња („големо совпаѓање“) за потенцијално кршење на важечките санкции и / или законот за контрола на извозот.

Примачи или категории на примачи

Обелоденување на податоци се појавува како дел од законските обврски ( на пример. до важечкиот орган за контрола на извоз, во случај на откривање на податоци кое е одредено по закон).

Решенија за глобална безбедносна проверка (DPSS)
Затвори
Решенија за глобална безбедносна проверка (DPSS)


Вид на податоци

 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Испраќач
 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Примач
 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Плаќач
 • Име, Телефонски број и Е-мејл адреса од Барател
 • Доколку е применливо, Даночен ID од Испраќач               
 • Доколку е применливо, Даночен ID од Примач
 • Доколку е применливо, Потребни се податоци за спроведување на царинска постапка
 • Доколку е применливо, Payment Details

Цели и правна основа на обработка на податоци
Да се усогласат важечките закони за контрола на извоз и закони за санкционирање

Примачи или категории на примачи
Обелоденување на податоци се појавува како дел од законските обврски ( на пример. до важечкиот орган за контрола на извоз, во случај на откривање на податоци кое е одредено по закон).

Пренесување во трета земја ( т.е податоците се пренесуваат во земја надвор од Европската Економска Зона (ЕЕА))
a) Вашите податоци се обработуваат во трета земја на договорна основа, доколку сте не овластиле да го сториме тоа (на пример, да транспортираме пратка во трета земја).
b) Може да се овласти давател на внатрешна услуга на Групацијата, за да обезбеди ИТ или други услуги врз основа на нашите правила за деловна соработка.
DPDHL политиката за заштита на податоци ги регулира групните стандарди за обработка на податоци, со посебен фокус на т.н трансфери во трети земји, што значи трансфери на лични податоци до земји надвор од ЕУ, кои немаат соодветно ниво на заштита на податоци. Доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за DPDHL политиката за заштита на податоци, упатете се овде.

Може да користиме даватели на услуги кои обработуваат лични податоци под наша контрола и во наше име. Во случаи каде податоците се пренесуваат надвор од Европска економска зона, ние ги преземаме сите потребни разумни чекори, за да се осигураме дека ова се случува во согласност со важечките закони и регулативи за заштита на податоците.

Net Promoter Approach
Затвори
Net Promoter Approach


Вид на податоци

 • Детали за контакт – Име (личност којa ималa комункација со DHL), телефон, адреса (улица, град, поштенски код се видливи во местата на достава и преземање.), Е-мејл (во ограничени допирни точки)

Цели и правна основа на обработка на податоци

The Net Promoter Approach (NPA) е еден од начините на DHL да го слушне гласот на клиентот и да го измери искуствотото на клиентот. Ова го правиме со ангажирање на нашите луѓе проактивно да го слушаат искуството на клиентите, и да побараат повратна информација за можностите за подобрување и движечки активности Комуникациите со клиентите се земени по случаен избор, за да ни помогнат да го разбереме искуството на нашите клиенти и за да најдеме начини да ја подобриме услугата која ја нудиме на нашите клиенти.

Обработката на податоци е исто така неопходна за целите на законските права што ги спроведува контролорот или третата страна, согласно со член 6 (1) f) од GDPR.

Обработка на податоци за други цели

Контролорот има законско право при обработката на податоци, да контактира со луѓе кои неодамна ја користеле нашата услуга за да го подобри искуството на нашите клиенти, да обезбеди непречен процес и /или да ги подобри производите и услугите на тековна основа. Не постои ниту една противречност на законското право, бидејќи злоупотребата на обработката податоци е сведена на минимум, на пример, псевдонимизација.

Примачи или категории на примачи

Во некои случаи, контактирањето на клиенти го извршува договорна трета страна, со која имаме договор за спроведување на контролни процеси.

Пренесување во трета земја ( т.е податоците се пренесуваат во земја надвор од Европската Економска Зона (ЕЕА))

Може да се овласти давател на внатрешна услуга на Групацијата, за да обезбеди ИТ или други услуги врз основа на нашите правила за деловна соработка.

Прочитајте повеќе за Приватни белешки

DHL и DHL Express се подружници на Deutsche Post AG.