Царински услуги

ДХЛ Експрес е меѓународен специјалист со големо царинско познавање и искуство. Свесни сме дека ефикасниот царински процес помага пратките да се достават што е можно побрзо, затоа нашиот широк спектар на царински услуги обезбедува непречен и ефикасен царински процес. 
Царински услуги
Опис
Како наплаќаме
Цена
Подготовка на царински документи
Извозна царинска декларација
Извозната стока подлежи на дополнителна контрола.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Извозна царинска декларација
Потребна е извозна царинска декларација за пратки кои го надминуваат вредносниот праг. Исто така, може да се примени и за пратки што содржат контролирани стоки или надминуваат одреден тежински праг.
По пратка
(надминува 62,000.00 МКД)
620.00 МКД
Tранзит под пломба
Транспорт со пропратница
Покажи повеќе
Покажи помалку
Tранзит под пломба

Транзит на стока со пропратница се однесува како на извозни така и на увозни пратки, секогаш кога од ДХЛ се бара да отвори, ракува или пријави каков било вид трансфер со пропратница.

 

По пратка
2,745.00 МКД
Влез на повеќе ставки
Процесирање на фактура со повеќе ставки
Покажи повеќе
Покажи помалку
Влез на повеќе ставки
За пратки кои содржат повеќе од пет продукти (наименуваања или тарифни броеви), се пресметува дополнителната давачка Влез на повеќе ставки за сите дополнителни наименувања/тарифни броеви.
По ставка
310.00 МКД
Привремен увоз извоз
Дозволете ДХЛ да организира привремен увоз или извоз. Достапно само за правни лица.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Привремен увоз извоз
На барање на клиентот, ДХЛ го организира привремениот увоз/извоз на стоки со поднесување на потребните документи како што е АТА карнетот како и придржување до царинските процедури од страна на Царина.
По пратка
2,745.00 МКД
Преференцијално потекло
Користење преференцијал.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Преференцијално потекло
На барање на испраќачот, ДХЛ може да помогне во подготовка или обезбедување на сертификат за потекло и слични форми на доказ за потекло, за определени стоки кои се предмет на извоз и ги исполнуваат условите за префернцијално потекло со што би се овозможило користење на преференцијална царинска стапка на дестинација. Вообичаено, документи кои се користат за докажување на преференцијално потекло се EUR1 и Изјава за Преференцијално потекло.
По пратка
610.00 МКД
Царински процес
Нестандардно царинење
Стока исклучена од стандардно царинење
Покажи повеќе
Покажи помалку
Нестандардно царинење
Применливо во одредени земји, во случај кога се увезува стока чија збирна вредност или тежина ги надминува ограничувањата поставени од царинските органи на дестинација или поради други законски барања, овие пратки се исклучуваат од рутинското царинење на збирен манифест и на тој начин се бара царинење според индивидуална пријава.
По пратка
2,745.00 МКД
Царински склад
Кога пратката не може да биде ослободена од царина.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Царински склад
Дополнителни давачки за складишнина се пресметуваат кога пратката влегува во склад под царински надзор и давачката за складирање под царински надзор е фиксна до 10 работни дена. Овие дополнителни давачки се пресметуваат од првиот календарски ден од денот на пристигнувањето на пратката и се пресметуваат на оној што плаќа царина и данок.
По пратка
По ден
По 3 календарски дена
671.00 МКД и 13.00 МКД x кг
Дозволи и лиценци
Ние асистираме во процедурата на издавање дозвола.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Дозволи и лиценци
Со цел да се забрза увозот на одбрани контролирани стоки, како што се медицински помагала, фармацевтски производи, компјутерски монитори, ласерски CD плеери, козметика, очила, храна и прехранбени производи, ДХЛ треба да поднесе конкретни информации за да ги добие потребните дозволи за увоз или лиценци. Давачките се пресметуваат на оној кој ги плаќа царинските давачки и даноците.
По пратка
2,745.00 МКД
Царинско процесирање
Надомест за процесирање на царинска постапка
Покажи повеќе
Покажи помалку
Царинско процесирање
Се применува во избрани земји каде што се направени дополнителни трошоци за увоз на пратки во согласност со барањата на владините агенции.
По пратка
620.00 МКД
Царинска поддршка
Процесирање на царина и данок
Имателите на ДХЛ сметка можат да го забрзаат процесот на царинење, со тоа што примачот ќе плати одложено до договорениот датум.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Процесирање на царина и данок
ДХЛ ќе го забрза процесот на царинење со брзо плаќање на давачки и даноци поврзани со пратката, додека примачот го подмирува плаќањето до договорениот датум.
По пратка
732.00 МКД или 2% од пресметани давачки
Процесирање на царина и данок
Увозни давачки и даноци за примачи без ДХЛ сметка
Покажи повеќе
Покажи помалку
Процесирање на царина и данок
Aдминистративна такса се применува во случај кога ДХЛ користел сопствена банкарска гаранција при царинење на пратката, за да го забрза или гарантира плаќањето на давачки, даноци или регулаторни давачки во име на увозниците и потрошувачите со кои ДХЛ нема договор.
По пратка
732.00 МКД или 2% од пресметани давачки
Известување до брокер
Назначете го Вашиот шпедитер.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Известување до брокер
На барање на увозникот, ДХЛ ќе ја предаде документација на назначениот брокер од страна на клиентот, за да ја спроведе увозната царинска постапка и да ја продолжи доставата до крајната дестинација, откако царинската постапка ќе биде завршена од страна на назначениот брокер. ДХЛ потоа не е одговорен за навремено поднесување на царинската документација или за ослободување на пратката.
По пратка
732.00 МКД
Предавање на царински документи на назначен Брокер
Вашиот назначен шпедитер ќе ја оцарини и достави Вашата пратка.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Предавање на царински документи на назначен Брокер
На барање на увозникот, царинската постапка за ДХЛ Експрес пратката, се предава на назначен шпедитер по избор на клиентот. ДХЛ ќе ја пренесе одговорноста за пратката и релевантните царински документи на назначениот шпедитер, кој ќе изврши царинење и достава на пратката.
По пратка
2,745.00 МКД

Други Државни Агенции

Кога увозната стока подлежи на дополнителна контрола.
Покажи повеќе
Покажи помалку
Други Државни Агенции
На барање, ДХЛ може да врши посредување и подготовка на поврзана документација за секакви биолошки, здравствени, фитосанитарни, ветеринарни, карантин, CITES или други контроли кои се побарани од страна на кој било регулаторен орган за олеснување на царинењето на пратката во одредена земја или Царинска унија. Давачките према агенцијата потоа ќе бидат фактурирани на увозникот.
По пратка
2,745.00 МКД
Повеќе информации за Царинските услуги
Повеќе информации за Царинските услуги
 • ДХЛ однапред ќе плати и ќе ги фактурира надоместоците за сертификати кои ги бара владин орган.
 • Пратките резервирани со услугата Duty Tax Paid (DTP) може да подлежат на дополнителни трошоци за царинење. Онаму каде што е применливо, тие ќе се наплаќаат на испраќачот на пратката. Овие трошоци може да вклучуваат, но не се ограничени на:

  • Нестандардно царинење
  • Физичка интервенција од Царина
  • Дозволи и лиценци
  • Царински склад
  • Влез на повеќе ставки
  • Царинско процесирање
Вратете се на почетокот