MyDHL+ Услови на користење

 1. ДХЛ Експрес ДХЛ Експрес Македонија, Ул. 32 бр. 5 нас. Илинден, nas. Ilinden, NULL, 1041 Скопје, Македонија ( во натамошниот текст: ДХЛ Експрес), нуди онлајн платформа (во натамошниот текст: "MyDHL+") на корисниците, било да се работи за приватен корисник или деловно лице или работник кој настапува во име и за сметка на работодавач (во натамошниот текст: Корисници) преку која можат деловно да соработуваат со ДХЛ Експрес на наједноставен начин преку овозможување на печатење на етикети, закажување на преземања на пратки, чување на контакт податоци, следење на пратки, пренос на соодветни документи и информации директно од компјутерот на испраќачите како и други функции врзани за услугите на ДХЛ Експрес (сите во натамошниот текст: Функции).
 2. Овие правила ќе се применуваат врз користењето на MyDHL+ и неговите Функции од страна на Корисникот. Дополнителни правила, кои ќе бидат предмет на посебно прифаќање од страна на Корисникот, може да се применуваат врз одредени Функции. Сите услуги на транспорт обезбедени од ДХЛ Експрес се предмет на Правилата и Условите за Транспорт на ДХЛ.
 3. Корисникот ќе ја користи платформата MyDHL+ исклучиво за целите врзани за ДХЛ Експрес наведени во оддел 1. Корисникот во целост ќе се придржува кон овие Правила на Користење и кон сите упатства за користење на MyDHL+ и Функциите. Корисникот не смее да ги: (a) менува, интервенира во и да оневозможува одредени функции, контроли на функционалноста и безбедноста на MyDHL+ и нејзините функции; (б) оневозможува, избегнува, заобиколува, отстрани, деактивира или на друг начин да ги избегнува било кои од заштитните механизми на MyDHL+ и нејзините функции; (в) подложува на реверсно (обратно) инженерство, декомпилација, расклопување или извлекување на изворен код, на идеите, алгоритмите, структурната или организациската форма на MyDHL+ и нејзините функции; или (г) изнајмува, пренесува лиценца, позајмува или на друг начин да ја редистрибуира MyDHL+ или било која од Функциите.

   

 4. Корисникот кој сака да се регистрира за континуирано користење на MyDHL+ ќе ги внесе задолжителните податоци во регистрационата маска. Со испраќање на активациска електронска порака, ДХЛ Експрес ја потврдува регистрацијата и Функциите можат веднаш потоа да бидат користени.
 5. Кога се користи Функцијата “Креирај пратка“ или “Закажи преземање“, креирањето на пратката или барањето за преземање на пратка во MyDHL+ не претставува договор за транспорт. Договорот за транспорт ќе се смета за склучен кога пратката ќе биде предадена и прифатена од страна на ДХЛ Експрес.
 6. Корисникот прифаќа дека ДХЛ Експрес слободно може да ги менува или прекине, привремено или трајно, Функциите на MyDHL+ или да ги замени со друго ИТ-решение по своја сопствена дискреција во секое време.
 7. ДХЛ Експрес го задржува правото да ги промени и/или да ја ограничи употребата на која било Функција и/или Содржина во кое било време, а особено доколку (а) Функциите и/или Содржината се сменети или прекинати или (б) Клиентот ги прекршил Правилата за Користење на MyDHL+ или (в) поради одржување. Клиентот се согласува дека ДХЛ Експрес нема да биде одговорен спрема Клиентот или спрема трети лица за било која промена, суспензија или прекин на Функциите и/или Содржината.
 8. Сите текстови, графички прикази, кориснички интерфејси, датабази, трговски марки, логоа или компјутерски кодови (во натамошниот текст: Содржина) вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на дизајнот, структурата, селекцијата, изразувањето, “изгледот и чувството“ на графичкиот кориснички интерфејс, како и распореденоста на таквата Содржина воMyDHL+ е сопственост на или лиценцирано од страна на ДХЛ Експрес и се заштитени со прописите за авторско право и право на трговска марка како и други права од интелектуална сопственост. Освен доколку изрично не е поинаку пропишано во овие Правила на користење на MyDHL+ , ниту еден дел од MyDHL+ или од Содржината не може да биде копиран, репродуциран, публикуван, прикачен, пренесен или на било кој начин дистрибуиран на друг компјутер, сервер, веб страница или друг медиум за публикација и дистрибуција, без претходна писмена согласност на ДХЛ Експрес.
 9. Корисникот му го пренесува правото на ДХЛ Експрес да ги користи сите податоци, документи или други информации пренесени од страна на Корисникот во рамки на MyDHL+, вклучувајќи го мемото на компанијата, електронски потпис и друга интелектуална сопственост која се пренесува заедно со него (во натамошниот текст: Информации), заради целите опишани во Функциите. Ова го вклучува користењето на Информациите заради обработка и превоз на пратки, вклучувајќи и Електронските Пратки. Корисникот ќе биде исклучиво одговорен и ќе го обештети ДХЛ Експрес во целост во врска со било какви барања, загуби, штета или последици кои може да настанат од користењето или потпирањето на Информациите.
 10. Корисникот е одговорен за сите активности преземени преку MyDHL+, вклучувајќи но, не ограничувајќи се на Функцијата за известување, во согласност со важечките прописи, особено прописите за заштита од конкурекција, заштита на личните податоци и царинските прописи. Корисникот ќе обезбеди согласност од било кој примател за примање на електронска пошта или СМС од ДХЛ Експрес или било кои други податоци, документи или информации во електронска форма и воопшто, од секое трето лице, за личните податоци во сопственост на трето лице, а кои Корисникот му ги обезбедил на ДХЛ Експрес. На барање на ДХЛ Експрес, Корисникот ќе му обезбеди на ДХЛ Експрес и доказ за таквата согласност.
 11. Корисникот ќе ги користи понудените Функции за безбедност, во моментот еSecure, и ќе ги следи безбедносните информации обезбедени од ДХЛ Експрес во MyDHL+. Корисникот особено ќе ги чува доделените дозволи за користење и пристап во тајност, ќе ги штити од пристап на неовластени трети лица и нема да ги изложува на неовластени корисници. Единствено лицата кои имаат потреба за влез во MyDHL+ со цел да ги користат Функциите во име на Корисникот ќе бидат овластени од негова страна (во натамошниот текст: “овластен корисник“). Корисникот ќе ги извести овластените корисници за нивната обврска и ќе прибави соодветни преземања од нивна страна. Корисникот исто така ја потврдува својата одговорност за користење на MyDHL+ и во врска со пратките кои ќе се бараат преку MyDHL+ од страна на трети лица. Корисникот е согласен веднаш да го извести ДХЛ Експрес за секое неовластено користење на неговата сметка и лозинка или било која друга повреда на безбедноста.
 12. Корисникот ќе ги преземе сите неопходни чекори за да осигура дека не пренесува или прима компјутерски вируси или други програми кои можат да или имаат за цел да го оштетат, попречат, препречат или присвојат било кој систем, податок или информација на ДХЛ Експрес.
 13. Освен доколку поинаку не е определено во MyDHL+ или во Функциите, страните ќе ги обезбедат сите информации, вклучувајќи ги фактурите, електронски во MyDHL+. Корисникот ќе осигура дека сите информации кои му се пренесуваат на ДХЛ Експрес преку MyDHL+ се целосни, точни и вистинити. Корисникот ќе биде исклучиво одговорен за секоја штета или последица која настанала од користењето на лажни или неточни или непотполни информации.
 14. Корисникот прифаќа дека ДХЛ Експрес ќе сноси трошоци во врска со обработката на нарачките направени во MyDHL+ и дека ДХЛ Експрес има право да бара од Корисникот истите да му бидат надоместени во случај кога Корисникот последователно нема да ја преземе пратката во назначеното време.
 15. ДХЛ Експрес ќе ги прибира, чува и обработува личните податоци обезбедени од Корисникот во рамки на MyDHL+ според потребата за пружање на услугите, во согласност со важечките прописи и Политиката на Приватност на Податоците на DHL Group . Известувањето за приватност на ДХЛ е достапно под картичката “Известување за приватност“ која се наоѓа на подножјето на веб страницата. MyDHL+ може да содржи линкови до веб страници на други независни трети лица (“Линкувани веб страници“). Овие Линкувани веб страници не се под контрола на ДХЛ Експрес и истото не е одговорно и не ја поддржува нивната содржина, вклучувајќи ги и информациите или материјалите содржани во нив. Корисникот потврдува дека прибавил соодветна согласност за секој личен податок во сопственост на трето лице кој му е обезбеден на ДХЛ.  

  MyDHL+ и Функциите се обезбедени на база на принципот “како што е“. ДХЛ Експрес, во најширока мера дозволена со важечките закони, ги исклучува сите гаранции, изречни, имплицирани, законски или поинакви, вклучувајќи но, не ограничувајќи се на имплицираните гаранции за прометност, не повредување на правата на трети лица и погодноста за одредена цел. ДХЛ Експрес, неговите подружници или агенти, не преземаат никакви изјави или гаранции за точноста, потполноста, безбедноста или навременоста на MyDHL+ . Ниту една иформација обезбедена преку MyDHL+ нема да претставува гаранција која не е изречно наведена од страна на ДХЛ Експрес во Правилата на Користење на MyDHL+ .

 16. Во мера која е допуштена со закон, во никој случај ДХЛ Експрес, неговите подружници или агенти, нема да бидат одговорни за каква било случајна, индиректна, примерна, казнива или последична штета, изгубена добивка, пенали, казни или оштета кои резултираат од изгубени податоци или прекин на деловниот потфат или кои ќе резултираат на поинаков начин од користењето или неможноста за користење на MyDHL+ , било врз основа на гаранција, договор, прекршок, деликт или било кој друг правен институт, и без разлика дали ДХЛ е советуван за можноста на истото. Без ограничување на наведеното, а во мера допуштена со применливото право, во никој случај полната одговорност на ДХЛ Експрес за штета (директна или поинаква) или за загуба без оглед на формата на барањето, без оглед дали произлегува од договор или прекршок или од друг основ, нема да го надмине износот од 100 ЕУР по поединечен случај. Во мера која е дозволена со правото, правните лекови наведени во Правилата за Користење на MyDHL+ се исклучиви и ограничени само на оние кои се изречно наведени во Правилата за Користење на MyDHL+ .
 17. Корисникот се обврзува во целост да го обештети ДХЛ Експрес во однос на одговорноста, побарувањата, основите, штетата и трошоците кои ќе настанат од и во врска со повредата на било која од одредбите на овие Правила за Користење на MyDHL+ од страна на Корисникот.
 18. Страните можат да го запрат или суспендираат користењето на MyDHL+ во секое време сходно на волјата на било која од страните. По таквата суспензија или запирање, Корисникот мора веднаш (а) да го прекине користењето на MyDHL+ и (б) да ги избрише сите нејзини копии што ги креирал. Корисникот е согласен дека ДХЛ Експрес нема да биде одговорен спрема него и спрема трети лица за какво било запирање или суспензија на пристапот на Корисникот до MyDHL+. Престанокот на договорот за користење на MyDHL+ нема да има влијание врз нарачките направени преку MyDHL+ ниту пак на самиот договор за превоз.
 19. ДХЛ Експрес може да ги ревидира овие Правила на користење на MyDHL+ во секое време. ДХЛ Експрес ќе Ве извести за секоја промена на Правилата на користење на MyDHL+ во писмена форма (на пр. преку платформата или преку e-mail) (“известување за промени“). Промените ќе стапат на сила во однос на Корисникот и договорниот однос ќе продолжи под изменетите услови доколку Корисникот не приговори на овие промени во рок од 4 (четири) недели по примањето на известувањето за промените во вид на известување во писмена форма од страна на ДХЛ Експрес. Овој рок ќе се смета за испочитуван доколку приговорот е испратен до ДХЛ Експрес во рамки на истиот. ДХЛ Експрес во известувањето за промените особено ќе ги потенцира горенаведените последици од неподнесување на приговор.
 20. Овие Правила за Користење на MyDHL+ се регулирани со законите на земјата каде договорното лице ДХЛ Експрес има седиште. Во случај Корисникот да е приватно лице со живеалиште во некоја од земјите членки на ЕУ, гореспоменатите закони ќе се применуваат до онаа мера до која не се во спротивност со задолжителните прописи на земјата членка на ЕУ во која Корисникот има живеалиште. Правилата на Користење на MyDHL+ нема да бидат регулирани од Конвенцијата на Обединетите Нации за Договорите во Меѓународната Продажба на Стоки, примената на која е изречно исклучена. Секој спор кој ќе настане од овој договор ќе биде предмет на ексклузивна надлежност на судовите на земјата во која договорното лице ДХЛ Експрес има свое седиште.
Вратете се на почетокот