Увоз на храна во САД

FDA регулативи за испорака на храна во САД

Осигурајте брзо царинење и најрана испорака во САД. DHL ви помага да ги разберете последните FDA и американски царински регулативи.
Примери на производи кои FDA ги смета за храна вклучуваат:
 • Диетални додатоци и диетални состојки
 • Пијалоци, влкучувајќи алкохолни пијалоци и флаширана вода
 • Овошја и зеленчуци
 • Риба и морска храна
 • Млечни производи и јајца
 • Сурови земјоделски производи кои се користат како храна или како составни делови на храна
 • Конзервирана или замрзната храна
 • Животинско месо
 • Пекарски производи, грицки, апетисани, бомбони и мастики
 • Храна за животни и миленичиња
Следниве производи се исклучени од барањата на Претходното Исвестување:
 • Месни производи, производи од пилешко и производи од јајце, кои се предмет на ексклузивна надлежност на U.S. Department of Agriculture (USDA) и кои се во согласност со правилата и регулативите на USDA
 • Храна која е направена од индивидуа, во неговота/нејзинота лично живеалиште и пратена од таа инвидуа како личен подарок (на пример од неделовни причини) на друга индивидуа во САД. FDA од неодамна ја прошири листата на исклучоци (или овластена применлива дискреција) да ги вклучи сите лични пратки со храна. Овие се пратки кои се пратени од лице на лице за некомерцијални цели.
Исклучоците вклучуваат:
 • Храна од домашни производи, вклучувајќи ги воените, цивилни, владини и дипломатски трансфери
 • Храна која е набавена од патник и испратена по пошта или испратена до адресата на превозникот во САД , од страна на превозникот
 • Поклони набавени од комерцијална установа, и испратена од страна на набавувачот, а не од комерцијалната установа.
 • Храна која се наоѓа во дипломатски торби
Забелешка: Ова не ги вклучува пратките испратени од трговец на мало или дистрибутер на индивидуа. За таквите пратки нема потреба од претходно известување (Види исто така "Gift Baskets" [корпа со подароци] подолу)
FDA има исклучително овластување да го одреди доменот на производи кои се сметаат за храна. Понатамошни детали се наоѓаат на интернет Страната на FDA.
Сите објекти кои произведуваат, процесираат, пакуваат или чуваат храна за луѓе и животни во Соединетите Американски Држави мора да се регистрираат во FDA.
DHL Express USA Inc може да приложи Претходно известување за индивидуални пратки (погледнете во Делот 4 подолу), но не нуди услуги при регистрација. Клиентите може да се регистрираат директно со FDA преку интернет страната на FDA.
DHL ќе бара да се приложи број на потврда за Претходното известување или потребните податоци да се приложат на апликацијата за Преходното Известување за документацијата што се испраќа во моментот на преземањето.
FDA исто така дозволува на увозниците на храна да директно да приложат апликација за претходно известување. Претходното известување мора да биде поднесено електронски преку интернет страната на FDA.
“Потребните информации за приложување на Претходното Известување на FDA” може да бидат пополнети и вклучени во документите за испраќањето за да осигураат дека сите неопходни детали се достапни.
Дополнително на стандардните барања за фактурата, следните елементи мора да бидат вклучени на фактурата за испраќање и да бидат достапни за време на превземањето:
 • Идентификување на секој од артиклите кои што се храна, вклучувајќи ги јавното или вообичаеното име или пазарниот назив, количината која го опишува најмалиот по големина пакет, и многубројните кодови или останати идентификатори.
 • Со цел да може да се приложи првилно Претходно известување, DHL бара опис на англиски јазик за секоја единица храна која се испраќа. ( FDA кодот на производот, ако е познат (достапен преку интернет страната на FDA, ќе го убрза процесот.)
 • Целосно име и адреса на производителот или одгледувачот и нивниот регистрациски број во FDA (ако е достапен)
 • Земја на производство
 • Целосно име и адреса на испраќачот и нивниот регистрациски број во FDA (ако е достапен)
 • Целосно име и адреса на увозникот, набавувачот или крајниот примач на пратката и нивниот регистрациски број во FDA (ако е достапен)
“Потребните информации за приложување на Претходното Известување на FDA” може да бидат пополнети и вклучени во документите за испраќањето за да осигураат дека сите неопходни детали се достапни.
Имајте во предвид дека посебно Претходно известување е потребно да се приложи, која било која од горенаведените предмети варира или се смени за секој артикл кој што се смета за храна. Ова исто така вклучува промени во големината или видот на пакувањето или контејнерот.
DHL ќе бара копија од потврдата за Претходно известување да ја придружува пратката. Потврдниот бројот исто така мора да биде јасно назначен на фактурата за испраќање.Авионскиот товарен лист треба да назначува Храна или Прехрамбени производи.
Храна која е увезена или понудена за увоз со неадекватно Претходно известување, ќе биде одбиена или задржана на пристаништето или во сигурен склад. FDA ќе даде на својот персонал упатства со принудни мерки, кои ги содржат полиците на агенцијата за забрани, судско гонење, запленување, уништување, казни и пенали поврзани со неуспешно доставување на навремено и точно претходно известување.
Американската "Public Health Security and Bio-terrorism Preparedness and Response Act of 2002,"(“Здравствена заштита и Подготвеност за био-тероризам и Актот за одзив на био-тероризам од 2002” (уште познат како bio-terrorism Act - BTA (Акт за био-тероризам)) вклучува одредби креирани за да ги заштитат Соединетите Американски Држави од био-терористички закани на нивните набавки на храна, вклучувајќи храна од странски извори.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released regulations in response to the Bioterrorism Act of 2002 (BTA) outlining specific requirements on the importation of food and food products.
Како резултат, царината на САД може да ги врати или одбие сите пратки кои не ги почитуваат сите потребни одредби. Владата на САД ќе ги примени сите казни/пенали опишани како не-согласни.
 • Регистрација на објекти: FDA ќе бара домашните и странски објекти кои произведуваат, обработуваат, пакуваат или чуваат храна за луѓе и животни во Соединетите Американски Држави да се регистрираат со FDA. Американски фарми, малопродажни објекти, ресторани и непрофитни објекти за храна во кои храната се подготвува или служи на потрошувачите се ослободени од овие барањa.
 • Претходни Известувања за увоз на храна: FDA ќе бара американските набавувачи или американските увозници или нивните агенти да приложат Претходно Известување на FDA за увозот на храна. Претходното Известување мора да биде приложено не помалку од четири часа пред да пристигне летот, и кое неможе да биде приложено повеќе од пет дена пред пристигнувањето на пратката.
Овој закон има две главни одредби кои влијаат на клиентите DHL Express:
Регистрацијата и Претходното Известување имаат значително влијание на трговската заедница. Овој документ има за цел да овозможи краток преглед на релевантните одредби кои што може да влијаат на вас како клиенти на DHL Express.
До колку имате било какви прашања во врска со оваа промена, ве молиме слободно контактирајте ја вашата локална канцеларија на DHL. Дополнително, ве молиме пронајдете ја приложената листа на прашања и одговори кои исто така може да ви бидат од помош.
Вратете се на почетокот