Foreign Trade Regulation

Што е FTR?
Затвори

Регулатива за надворешна трговија (FTR) наложува сите лица кои треба да приложат информации за извоз , да го направат тоа преку Автоматскиот извозен систем (AES) во одреден временски период пред извозот со потбрените податоци за пратката. Оваа информација претходно е именувана како Извозна декларација на испраќач (SED),а сега е позната како Електронска извозна декларација (EEI). FTR и понатаму наметнува граѓански и криминални казни за прекршување на овие регулативи. Целта на FTR е да ги собере извозните статистички податоци на САД како спроведување на законите за контрола на извозот на САД.

FTR

Кратко објаснување

30.2(d)(2)

Пратки од САД или Порторико до следниве територии на САД: Гуам, Американска Самоа, островот Вејк, островот Мидвеј, Северни Маријански Острови, Островите Ендербери и Кантон

30.36

Пратки испратени до Канада †

30.37(a)

Артикли испратени од еден USPPI (United States Principal Party in Interest )до еден примач со единствен превозник за извоз, класифицирани според поединечен код за класификација на стока B/HTS (Harmonized Tariff Schedule), е 2500 долари или помалку †

30.37(b)

Алатки за трговија и нивните контејнери

30.37(e)

Воздушни испораки на стоки за кои не се потребни извозни дозволи или ИТАР исклучоци, под надзор (пломба) во САД. Освен стоката испратена под надзор (пломба) од надворешно-трговска зона (FTZ), потребно е да се поднесе пријава за EEI.

30.37(f)

Извоз на технологија и софтвер како што е дефинирано во 15CFR (Code of Federal Regulations) дел 772 од EAR (Export Administration Regulations) за кој не е потребна дозвола за извоз

30.37(g)

Пратки за странски библиотеки, владини институции или слични институции за книги, мапи, табели, брошури или слични статии за нивна ексклузивна употреба.

30.37(h)

Пратки одобрени под дозволен исклучок GFT (Подароци пакети и хуманитарни донации) 15 CFR 740,12 на ЕАR

30.37(i)

Дипломатски материјал/торби и нивната содржина

30.37(k)

Пратките за интерплантна коренсподенција, извршни фактури и други документи од деловната евиденција на компанијата од фирма во САД до нивните филијали/подружници. (Не се однесува на високо технички планови, преписки, итн за кои можно е да бидат потребни лиценци)

30.37(o)

Пратки од делови и опрема за воздухоплови; храна, салон, костуми, и сродни продавници; и одредби и потрошен материјал за употреба на воздухопловот од страна на авиокомпанијата на САД за сопствените потреби, авиони и агенти во странство, под ЕAR дозволен исклучок под AVS за авиони и пловни објекти

30.37(q)

Привремени извози, освен за тие што им е потребна лиценца, без разлика дали се испратени или лично пренесени(на пр. Карнет) кои се извезени или вратени во САД за помалку од една година (12месеци) од датумот за извоз.

30.37(r)

Стоки кои претходно се увезени како Привремен Увоз, за враќање во истата состојба како што се увезени вклучувајќи ги и: стоки за тестирање,експериментирање или демонстрирање; стоки увезени за изложба; примероци и модели увезени за преглед или за правење нарачки; стоки увезени за учество во трки или натпревари, и животни увезени за размножување или изложби, стоки увезени од властите или странски влади или меѓународни организации или од членовите на вооружените сили на странски земји. Стоки што биле увезени поднадзор (пломба) за обработка и реекспорт не се опфатени со овој исклучок.

30.39

Посебни исклучоци за одредени пратки до вооружените сили за нивна ексклузивна употреба. Тоа не се однесува на статии на USML или се контролирани од ITAR или пратките не се испратени до вооружените сили, но се за нивна употреба

30.40(a)

Посебни исклучоци за одредени пратки до владини агенции на САД и нивните вработени за канцелариски мебел, канцелариска опрема или канцелариски материјали за нивна ексклузивна употреба

30.40(b)

Посебни исклучоци за одредени пратки до владини агенции на САД и нивните вработени за стоки во домаќинството и лична употреба за нивна ексклузивна употреба

30.40(c)

Посебни исклучоци за одредени пратки до владини агенции на САД и нивните вработени за храна, медицински или слични предмети за нивна ексклузивна употреба

30.40(d)

Посебни исклучоци за одредени пратки до владини агенции на САД и нивните вработени за книги, мапи, табели, брошури или слични статии за нивна ексклузивна употреба.

Коресподенција

Писмена коресподенција се однесува само на пратки кои се испраќаат до земји под санкции

† Не се однесува на пратки за кои е потребна извозна лиценца/дозвола за извоз, испратени за чување под надзор на Царинските власти, но со крајна дестинација за некоја трета земја, за сирови дијаманти или стоки кои се под контрола на USML или ITAR.