DHL Express Zakazane przedmioty

Przed wysłaniem przesyłki za pośrednictwem DHL Express sprawdź, czy przedmiot wysyłki nie jest zabronione lub ograniczone w transporcie.
Jeżeli masz wątpliwości co do dopuszczalności swoich towarów, skontaktuj się z DHL przed wysłaniem przesyłki. For further information on country-specific prohibited or restricted items, contact Customer Service.
Nie przyjmujemy do przewozu towarów zabronionych.
Następujące towary są zabronione do przewozu za pośrednictwem DHL niezależnie od okoliczności.
 • Żywe zwierzęta (włączając w to, ale nie ograniczając do ssaków, gadów, ryb, bezkręgowców, płazów, ptaków, insektów, larw i poczwarek)
 • Trofea myśliwskie (zwierzęce), części zwierząt, takie jak kość słoniowa czy płetwa rekina, szczątki zwierzęce, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, których przemieszczanie jest zabronione na mocy konwencji CITES lub przepisów lokalnych
 • Szczątki i prochy ludzkie
 • Kruszce (dowolnych metali szlachetnych)
 • Gotówka (aktualny prawny środek płatniczy w postaci banknotów, banknotów walutowych, monet), czeki podróżne i aktywowane karty kredytowe
 • Kamienie szlachetne (luźne) bursztyn
 • Broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, urządzenia wybuchowe, w tym obojętne materiały wybuchowe lub części testowe, broń pneumatyczna, repliki lub imitacje broni palnej lub amunicji
 • Towary nielegalne, takie jak nielegalne narkotyki, w tym, ale nie tylko, środki odurzające, depresanty lub halucynogeny. Konopie indyjskie lub ich pochodne
Cześć towarów jest ograniczona w transporcie z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, możliwości techniczne lub prawo. Przesyłanie poniższych towarów wymaga potwierdzenia z DHL, a w niektórych przypadkach dodatkowych zezwoleń lub formalności.
Regulamin DHL zakazuje przewozu towarów podrobionych siecią DHL. W razie podejrzenia, że taki towar jest przewożony, DHL poinformuje Urząd Celny.
Jeżeli ktoś oferuje markowe towary w bardzo niskich cenach, na aukcjach internetowych, lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży, można mieć pewność, że są to towary podrobione.
Najczęściej są to:
 • Buty
 • Ubrania
 • Torby
 • Drogie zegarki
 • Płyty CD I DVD
 • Parfumy
 • Elektronika
W wielu krajach wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych jest zakazane, w związku z tym, takie towary są konfiskowane, a kupujący może ponieść karę.
Powrót do góry