Услови за тргување

Разбирање на Incoterms® 2020 правилата

„Инкотермс“ е заштитен знак на Меѓународната трговска комора (ICC). Правилата на Incoterms® често се користат ширум светот во меѓународните договори, илустрирајќи ги одговорностите помеѓу купувачите и продавачите во однос на трошоците, ризиците, одговорностите за осигурување на стоката и усогласеноста со регулативата.

Што треба да знаете

  • Правилата на Инкотермс® служат за стандардизирање на процесот на транспорт и примање стока. Покрај тоа, тие ја одредуваат распределбата на трошоците од меѓународните комерцијални трансакции и воспоставуваат договорени одговорности за извозниците и увозниците.
  • Главната цел на правилата на Incoterms® е да се дефинираат критериуми за распределба на обврските, трошоците и определување на ризикот помеѓу страните вклучени во меѓународните трансакции.
  • Запознавањето со правилата на Инкотермс® ќе Ви обезбеди да купувате стоки од производители надвор од Вашите граници, во согласност со важечките прописи, документација и процедури.
Правилата на Инкотермс® 2020 се класифицираат во две категории според начинот на транспорт.
Правилата на Инкотермс® 2020 се класифицираат во две категории според начинот на транспорт.
  • Графиконот за одговорност според Инкотермс®, дава преглед на обврските на извозникот и увозникот, во рамките на секоја категорија.
  • Користењето на трговските услови на Инкотермс® не е законска регулатива, но, сепак, нивното користење секогаш се препорачува за поедноставување на трансакциите и намалување на недоразбирањата со оние со кои соработувате.
  • Можете да прочитате повеќе за глобалните правила и трговски услови на Инкотермс® со посета на веб-страницата на Меѓународната трговска комора, која вклучува Најчесто поставувани прашања и објаснување на правилата на Инкотермс.

EXW
Ex Works

Значи дека продавачот му ја доставува стоката на купувачот кога му ja предава на располагање на Купувачот на назначеното место (како фабрика или магацин), а тоа назначено место може да биде или не, во просториите на продавачот. За да се оствари испорака, продавачот не треба да ја натоварува стоката на кое било збирно возило, ниту пак да ја ослободи стоката за извоз, каде што е применливо таквото царинење.

FCA
Free Carrier
Значи дека продавачот му ја доставува стоката на купувачот на некој од двата начина:
  • Прво, кога назначеното место е просторот на продавачот, стоката се доставува кога е натоварена на транспортното средство што го договорил купувачот.
  • Второ, кога назначеното место е друго место, стоката се испорачува откако ќе се натовари на транспортното средство на продавачот, ќе стигне до друго назначено место и е подготвена за истовар од транспортното средство на тој продавач и на располагање на превозникот или на друго лице назначено од купувачот.

Било кое од двете да е избрано за место на испорака, тоа место одредува каде се пренесува ризикот на купувачот и времето од кое трошоците се за сметката на купувачот.

CPT
Carriage Paid To
Значи дека продавачот ја испорачува стоката - и го пренесува ризикот - на купувачот со тоа што ќе ја предаде на превозникот договорен од страна на продавачот или со набавка на стоката што е така испорачана. Продавачот може да го стори тоа со давање на физичко поседување на стоката на превозникот, на начин и на место соодветно на користените транспортни средства. Откако стоката ќе биде испорачана на купувачот на овој начин, продавачот не гарантира дека стоката ќе стигне до местото на дестинација во добра состојба, во наведената количина или воопшто да пристигне. Ова е затоа што ризикот се пренесува од продавачот на купувачот кога стоката се испорачува на купувачот со предавање на превозникот; продавачот сепак мора да склучи договор за превоз на стоката од местото на испорака до договорената дестинација.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Значи дека продавачот ја испорачува стоката - и го пренесува ризикот - на купувачот со тоа што ќе ја предаде на превозникот договорен од страна на продавачот или со набавка на стоката што е така испорачана. Продавачот може да го стори тоа со давање на физичко поседување на стоката на превозникот, на начин и на место соодветно на користените транспортни средства. Откако стоката ќе биде испорачана на купувачот на овој начин, продавачот не гарантира дека стоката ќе стигне до местото на дестинација во добра состојба, во наведената количина или воопшто да пристигне. Ова е затоа што ризикот се пренесува од продавачот на купувачот кога стоката се испорачува на купувачот со предавање на превозникот; продавачот сепак мора да склучи договор за превоз на стоката од местото на испорака до договорената дестинација.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Значи дека продавачот ја испорачува стоката - и го пренесува ризикот - на купувачот кога стоката, откако ќе се истовари од транспортното средство со кое што пристигнува, ќе му биде ставена на располагање на купувачот на одредено место на дестинација или на назначената точка во тоа место, доколку е договорена таква точка. Продавачот ги сноси сите ризици поврзани со носењето на стоката и нивното истоварување на наведеното место на дестинација. Според тоа, во ова правило на Инкотерми, испораката и пристигнувањето на дестинацијата се исти. DPU е единственото правило на Инкотермс кое бара од продавачот да ја растовари стоката на дестинацијата. Затоа, продавачот треба да обезбеди дека е во состојба да организира истовар на назначеното место. Доколку страните се согласни продавачот да не го сноси ризикот и трошоците за истовар, треба да се избегне инкотермот DPU и наместо тоа да се користи инкотермот DAP.
DAP
Delivered at Place
Значи дека продавачот ја испорачува стоката - и го пренесува ризикот - на купувачот кога стоката му е ставена на располагање на купувачот на пристигнатото транспортно средство подготвено за истовар на наведеното место на дестинација или на договорената точка во тоа место, доколку се договори некоја таква точка. Продавачот ги сноси сите ризици поврзани со носењето на стоката до наведеното место на дестинација или до договорената точка во тоа место. Според ова правило на Инкотерми, испораката и пристигнувањето на дестинацијата се исти.
DDP
Delivered Duty Paid
Значи дека продавачот му ја доставува стоката на купувачот кога стоката е ставена на располагање на купувачот, царинета за увоз, на транспортното средство што пристигнува, подготвена за истовар, на наведеното место на дестинација или на договорената точка во тоа место, доколку е договорена таква точка. Продавачот ги сноси сите ризици поврзани со носењето на стоката до наведеното место на дестинација или до договорената точка во тоа место. Според ова правило на Инкотерми, испораката и пристигнувањето на дестинацијата се исти.
FAS
Free Alongside Ship

Значи дека продавачот му ја доставува стоката на купувачот кога стоката е поставена на бродот назначен од купувачот во наведеното пристаниште на пратката или кога продавачот набавува стока веќе така испорачана. Ризикот од губење или оштетување на стоката се пренесува кога стоката е на бродот, а купувачот ги сноси сите трошоци од тој момент наваму.

FOB
Free on Board
Значи дека продавачот му ја доставува стоката на купувачот, на бродот определен од страна на купувачот во назначеното пристаниште на пратката или ја набавува стоката што е веќе така испорачана. Ризикот од губење или оштетување на стоката се пренесува кога стоката е на бродот, а купувачот ги сноси сите трошоци од тој момент наваму.
CFR
Cost and Freight
Значи дека продавачот ја доставува стоката на купувачот на бродот или ја набавува стоката што е веќе така испорачана. Ризикот од губење или оштетување на стоката се пренесува кога стоката се наоѓа на бродот, така што се смета дека продавачот ја извршил својата обврска да ја испорача стоката без разлика дали стоката пристигнува до нивната дестинација во здрава состојба или не, во наведената количина или воопшто нема да пристигне. Во CFR, продавачот не го обврзува купувачот да купи осигурување: затоа купувачот би бил советуван да купи одредено покритие за себе.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Значи дека продавачот ја доставува стоката на купувачот, на бродот или ја набавува стоката што е веќе така испорачана. Ризикот од губење или оштетување на стоката се пренесува кога стоката се наоѓа на бродот, така што се смета дека продавачот ја извршил својата обврска да ја испорача стоката без разлика дали стоката навистина пристигнува до нивната дестинација во здрава состојба или не, во наведената количина или воопшто нема да пристигне.
A package in transit from origin to destination
Транзитот на пратката
Погледнете како Вашата пратка транзитира со ДХЛ и дознајте како можеме да Ви помогнеме при секој чекор од транзитот.
Вратете се на почетокот