DHL Express Garancija Povraćaja Novca Uslovi i pravila

DHL će, po zahtevu klijenta i u skladu sa ograničenjima opisanim u nastavku, pružiti pretplatu ili povraćaj premije koja je plaćena od strane klijenta za transport pošiljke putem DHL Express-a, koja nije dostavljena u skladu sa preporučenim tranzitnim vremenom.
A. Garancija se odnosi isključivo na usluge:

DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(svaka od navedenih označena kao“Usluga””) i na pošiljke koje su u svemu u skladu sa ograničenjima koja su ovde opisana.
B. Garancija se odnosi na premiju preko i iznad cene standardne usluge DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS IMPORT WORLDWIDE), ili u domaćem saobraćaju u odnosu na DHL EXPRESS DOMESTIC) (“Premija”). Garancija ne uključuje sve druge proistekle troškove,uključujući, ali ne ograničavajući se na kazne, poreze i druge dažbine, ili iznose, kao i troškove povraćaja pošiljke.
C. U slučaju višekoletne pošiljke, garancija će se primeniti na svako koleto. U slučaju kašnjenja bilo kog koleta pošiljke, pretplata ili povraćaj novca će biti primenjiva na celokupnu pošiljku.
D. Klijent mora da podnese bilo koji zahtev zbog kašnjenja pošiljke DHL-u, u pisanom obliku ili telefonskim putem, u roku od 14 kalendarskih dana od datuma slanja i dostavi DHL-u broj računa (ukoliko postoji), broj tovarnog lista, datum slanja pošiljke, i potpune informacije o primaocu pošiljke. U roku od 30 kalendarskih dana od podnošenja zahteva, DHL će, alternativno:
 • Obezbediti klijentu pretplatu ili povraćaj sredstava,
 • Dostaviti klijentuinformacije koje objašnjavaju razlog zbog koga pošiljka ne ispunjava uslove za Garanciju u skladu sa važećim ograničenjima ili izuzimanjima, ili
 • Obezbediti dokaz o pravovremenoj isporuci.
E. Klijent ne može da ovlasti bilo koje drugo lice da uputi zahtev u njegovo ime, niti da prenese zahteve bilo kojoj drugoj strani. Isplata premije Klijentu od strane DHL-a , u potpunosti oslobađa DHL obaveza za bilo koje kašnjenje koje je obuhvaćeno ovom Garancijom.
F. Garancija neće važiti u slučaju kašnjenja ili neuspeha isporuke usled okolnosti koje su izvan kontrole kompanije DHL, kako je predviđeno DHL uslovima poslovanja i, uključujući kašnjenja usled carinjenja, netačnih ili nepotpunih informacija o pošiljci, instrukcijama za dostavu ili informacijama (kao što su poštanski fah primaoca, nedostajući ili netačan broj telefona primaoca), ili zahtev primaoca za odlaganje isporuke, preusmeravanja ili nestandardnih usluga carinjenja, ili nedostupnost ili odbijanje primaoca da prihvati isporuku ili da plati dažbine i poreze u vezi sa isporukom ako se to zahteva.
G. Sve ostale odredbe DHL Uslova poslovanja se primenjuju. Garancija je podložna izmenama ili opozivu od strane DHL-a u bilo kom trenutku.
H. Ukoliko klijent ima izuzetno vremenski osetljive isporuke, a čiji gubitak ili kašnjenje može da dovede do posledične štete, klijent je obavezan da kontaktira svog agenta osiguranja ili brokera kako bi se osigurao od takvih rizika, imajući u vidu da DHL ne preuzima takve obaveze. DHL ne pruža i neće organizovati osiguranje takve pošiljke.
I. Garancija se ne odnosi na:
  (i) pošiljke u vezi sa na kliničkim ispitivanjima za koje se koriste specijalna pakovanja za održavanje temperature, ili
  (ii) dodatke koji su primenjivi na bilo koju dodatnu uslugu, npr pakovanje.
  (iii) privremeni izvoz ili uvoz;
  (iv) pošiljke sa sadržinom velikie vrednosti koje podležu redovnom carinjenju;
  (v) pošiljke čija koleta premašuju određene granice težine ili dimenzije, i/ili
  (vi) pošiljke koje sadrže Opasne materije čije je slanje dopuštenoGarancija
A. Usluge su dostupne samo sa određenih lokacija za određene destinacije prema poštanskom broju (ili gradovima gde poštanski brojevi ne postoje).
B. Usluge nisu dostupne za neprihvatljive pošiljke kako je definisano DHL-ovim Uslovima poslovanja ili za pošiljke koje ne ispunjavaju bilo koja druga ograničenja u veličini, težini, vrsti robe ili vrednosti identifikovane od strane DHL-a.
C. Da bi se utvrdilo da li je usluga dostupna za određenu pošiljku, između određenog mesta slanja i destinacije, ili u kombinaciji sa određenom dodatnom uslugom (kao što je uručenje subotom), molimo da pogledate DHL-ov web-sajt ili kontaktirajte DHL Odeljenje za rad sa strankama i obezbedite sledeće informacije:
 • adresa preuzimanja,
 • vrsta robe koja se šalje,
 • (ako je primenjivo) njena vrednost za carinske svrhe,
 • Vreme i datum kada će pošiljka biti dostupna za preuzimanje
 • Tačna destinacija, uključujući poštanski broj,
 • Težina pošiljke,
 • Dimenzije pošiljke,
 • Broj koleta.
D. Pošiljalac mora da navede traženu uslugu na tovarnom listu i mora predati pošiljku DHL-u u vreme koje je dogovoreno sa DHL-om.
Validno Jul 1, 2017
Povratak na vrh