คำถามที่พบบ่อย – ภาษีและอากร

การคำนวนอัตราภาษีขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ต้องเสียภาษี สำหรับการคำนวนจะดูจากหมายเลขที่กำหนดไว้เรืยกว่าพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
 • ไม่ว่าสินค้าที่ส่งจะเป็นของขวัญหรือไม่ก็ต้องผ่านพิธีการนำเข้าที่กำหนดโดยกรมศุลกากรในประเทศปลายทาง สินค้าจะถูกตรวจสอบโดยดูจากประเทศต้นทาง มูลค่าและจำนวน ไม่ใช่จุดประสงค์ในการใช้งาน สินค้าที่ต้องเสียอากรจะขึ้นอยู่กับอัตราของกรมศุลกากรซึ่งถูกจัดเก็บเมื่อสินค้าเดินทางข้ามผ่านพรมแดน
 • ระบบนี้ได้ถูกตั้งขึ้นและดูแลโดยองค์การศุลกากรโลก
คุณต้องมีหมายเลข DHL Account เพื่อจ่ายค่าภาษีปลายทางแทนผู้รับสินค้า/ชิปเม้นท์

ศุลกากรปลายทางกำหนดไว้ว่าสินค้าที่เข้ามาถึงจะถูกคิดค่าภาษี

 • ค่าภาษีจะคำนวนจากข้อมูลเบื้องต้นที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า (หรือ Waybill) และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางศุลกากร - โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียด มูลค่าและ น้ำหนักของสินค้า
 • ค่าภาษีจะคิดเฉพาะกับพัสดุที่ส่งออกไปนอกสหภาพยุโรปเท่านั้น และไม่ใช่ว่าสินค้าทั้งหมด จะต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ใช่ ไม่มีการเก็บค่าภาษี สำหรับพัสดุ ที่ส่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วยกัน

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ผู้ขายออนไลน์อาจมีข้อตกลงกับดีเอชแอลให้จัดส่งสินค้าออนไลน์
 • ภาษีอากรนั้นปกติไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าที่คุณซื้อออนไลน์
 • เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบางอย่างอาจไม่ได้มาจากประเทศที่คุณอยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีการเก็บภาษีซึ่งจำนวนภาษีอากรจะขึ้นกับสินค้าที่ข้ามแดน
 • เมื่อสินค้าไม่ได้อยู่ในประเทศ หรืออยู่ในเขตศุลกากรที่กำหนดไว้ เช่นสหภาพยุโรป ท่านจะต้องจ่ายค่าภาษีอากรซึ่งกรมศุลกากรเห็นว่าเหมาะสม
 • เพื่อให้พนักงานขนส่งสินค้าของดีเอชแอลจัดส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันรวดเร็วเมื่อสินค้าเข้ามาในประเทศ ดีเอชแอลจะดำเนินการออกของแทนท่านและจ่ายค่าภาษีอากรให้ก่อน
 • หลังจากนั้นท่านจึงจ่ายค่าภาษีอากรที่เราออกให้เมื่อเราจัดส่งสินค้าให้ท่าน

ม้ท่านจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้านั้นก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการออกจองที่ศุลกากร ซื่งการออกของขึ้นอยู่กับ

 • แหล่งกำเนิดสินค้า
 • มูลค่าสินค้ารวมค่าขนส่ง
 •  ปริมาณของสินค้า

แต่ละประเทศมีการใช้กฏเกณฑ์ทางศุลกากรที่แตกต่างกันและอัตราอากรในแต่ละประเภทของสินค้าก็ต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดีเอชแอลก็เชนเกี่ยวกับบริษัทขนส่งระหว่างประเทศอื่นๆที่จะต้องทำตามข้อกำหนดของศุลกากร ดังนั้นเราจึงต้องจ่ายค่าภาษีอากรแทนผู้นำเข้าก่อนเพื่อการออกของ

ท่านไม่ได้จ่ายค่าบริการขนส่งกับดีเอชแอล แต่ท่านจ่ายค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายการนำเข้าที่เกี่ยวเนื่องกับกรมศุลกากรในประเทศของท่าน
ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นของขวัญหรือไม่ ก็ต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าที่กำหนดโดยกรมศุลกากรในประเทศปลายทาง สินค้านั้นจะออกจากศุลกากรได้ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง มูลค่าและจำนวน ไม่ใช่จุดประสงค์ในการใช้งาน ท่านยังต้องจ่ายภาษีอากรหากมูลค่าของสินค้านั้นสูงกว่าที่กรมศุลกากรกำหนด
แต่ละประเทศมีข้อกำหนดของสินค้านำเข้าเพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานผิดประเภทและการหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่างการใช้งานส่วนตัวและเพื่อการค้า

ขึ้นอยูกับมูลค่าและประเภทของสินค้านำเข้าที่ของท่าน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • อากรนำเข้า (ร้อยละของค่าสินค้าและค่าธรรมเนียมการขนส่ง)
 • ภาษีท้องถิ่น
 • ค่าบริการจ่ายเงินล่วงหน้าจากดีเอชแอล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
Back to Top