Кои документи ми се потребни?

Подгответе ја пратката пред да испратите!

Покрај товарниот лист, на пратките може да им требаат и други пропратни документи како што се царинска фактура или документи специфични за земјата каде што се праќа пратката.
Транспортната етикета ги содржи сите информации што треба да ги знае ДХЛ за да го следи движењето на Вашиот пакет низ мрежата се до неговата крајна дестинација.
Информации кои обично ги содржи етикетата (товарниот лист):
 • Адреса и контакт информации на испраќачот и примачот
 • Детален опис на содржината на пратката - што содржи пратката и во која количина
 • Број на пакети/парчиња во пратката, вкупна тежина на пратката и димензии

Податоците во царинската фактура (комерцијална/профактура), се обезбедени од страна на испраќачот и се користат за проследување на релевантни информации до царинските органи за царинење. Податоците им помагаат на царинските органи да ги проценат и определат применливите царински давачки и даноци, да спроведат проценки на ризик и други релевантни процедури.

Податоците наведени во царинската фактура треба да ги содржат сите клучни информации и целосни податоци за стоката, за ефикасно и навремено царинење. Некои клучни елементи на податоци (но не ограничувајќи се на истите), се:

 • Адреса на испраќач/извозник и примач/увозник и податоци за контакт
 • Идентификациски број и/или даночен број на испраќачот и/или примачот
 • Поделба на трансакциски трошоци, како што се вредноста на стоката, осигурување, транспорт и пакување
 • Валута што се користи во трансакцијата
 • Инкотерм и место на примена
 • Причина за извоз, како продажба, подарок, враќање, примерок
Секоја ставка во пратката мора да биде наведена со овие податоци
Секоја ставка во пратката мора да биде наведена со овие податоци
 • Детален опис на стока со јасна терминологија
 • Тарифен број

 • Земја на потекло (каде што е произведен предметот)

 • Количина, Единица мерка

 • Тежина

 • Вредност

По потреба, барањата треба да се документираат
По потреба, барањата треба да се документираат
 • Изјава за преференцијално потекло
 • Извозна/Увозна дозвола, Лиценци и Сертификати
 • Други владини барања
Видови на фактура
Видови на фактура

Постојат два различни видови на фактури за царинење: комерцијална фактура и профактура. Фактурата што ја користите зависи од намената за која се праќа пратката и регулативите во засегнатите земји.
Комерцијална фактура
 • Вообичаено се користи кога предметите што се испраќаат се дел од комерцијална трансакција (помеѓу купувачот и продавачот на стоката)
Профактура
 • Вообичаено се користи кога предметите што се испраќаат не се купени и не се наменети за препродажба, како лични предмети, подарок или повратна пратка
 • Употребата на профактура е предмет на регулативите на засегнатите земји
За некои пратки може да биде потребно писмо за обештетување за Генерални санкции или Контроли за извозот или Гаранција.
Погледни повеќе За Ограничувања со санкции
Погледни повеќе За Ограничувања со санкции

Политиката на DHL е да ги почитува важечките закони за меѓународна трговија, вклучувајќи ги релевантните ограничувања за извозните контроли и санкции. Паралелно со нашите мерки за трговска усогласеност, ДХЛ воопшто не прифаќа плаќање за пратки (или други трансакции) надвор од САД, во американски долари, за земји санкционирани од САД. (i.e. Белорусија, Crimea, Куба, Иран, Северна Кореја, Русија и Сирија).
Вратете се на почетокот