Испорака на опасни материи

Опасни материи се сите супстанци или материјали кои можат да предизвикаат огромен ризик по здравјето, безбедноста и имотот. Идентификувањето на опасни материи е првиот чекор за намалување на ризиците кои ги носи производот со соодветно пакување, комуникација, ракување и складирање. ДХЛ е меѓународно признаен превозник со значително искуство во транспорт на опасни материи.

Што треба да знаете

 • Постојат посебни правила за транспорт на опасни материи
 • Испраќачот е законски одговорен за усогласеност со правилата и прописите
 • Само одредени категории на опасни материи се прифатливи за транспорт со ДХЛ Експрес
 • Вашата сметка треба да биде авторизирана за транспорт на опасни материи со ДХЛ Експрес
 • ДХЛ Експрес ќе прифати опасни материи под одредени ограничувања и услови
 • ДХЛ мора да биде известен за намерата за транспорт на опасни материи
 • Испраќањето на опасни материи подлежи на дополнителни давачки
Постојат производи кои се класифицирани како опасни материи, но се квалификувани за транспорт.
ДХЛ е во согласност со следниве прописи:
 • IATA за воздушен транспорт со ДХЛ Експрес
 • ADR се применува во сите земји кои ја имаат усвоено ADR конвенцијата во своето законодавство
 • Друго применливо национално законодавство, во зависност од потеклото, транзитот и дестинацијата на пратката
Open Box
Пакување
Exclamation Point
Етикетирање
Декларирање
Прописите вклучуваат специфични правила за соодветно пакување на опасни материи за етикетирање кутии и декларирање на стоките на документите за транспорт.
Стоката со овие карактеристики се смета за опасна материја
 • Радиоактивно
 • Запалливо
 • Експлозивно
 • Корозивно
 • Токсично
 • Оксидира
 • Инфективно
 • Други регулирани материјали
Електронската опрема, парфемите, па дури и аромите за храна може да се класифицираат како опасни материи. Некои материјали или хемикалии може да имаат карактеристики кои ги предизвикуваат да станат штетни во специфични околности.
Безбедносна спецификација на материјалот односно производот (Material Safety Data Sheet), од производителот, обезбедува информации за да се идентификува категоријата на содржината.
ДХЛ Експрес бара претходна авторизација за испраќање опасни материи за да се осигура дека имателот на сметка е соодветно обучен, упатен и ќе подготвува пратки кои содржат опасни материи, во согласност со важечките прописи, политики и процедури на ДХЛ.
Заинтересирани сте за авторизирање на Вашата ДХЛ сметка? Нашите стручни експерти се тука за да обезбедат стручна помош. Контактирајте ги нашите експерти за транспорт на опасни материи
Вратете се на почетокот