ДХЛ Експрес Забранети предмети

Пред да ја испратите Вашата пратка со ДХЛ Експрес, проверете дали истата е забранета или ограничена за транспорт.
Доколку имате каков било сомнеж за прифатливоста на Вашата пратка, Ве молиме стапете во контакт со претставник од ДХЛ Експрес. За дополнителни информации во врска со забранети или ограничени стоки/содржини специфични за земјата, контактирајте со Службата за грижа на корисници.
Забранетите стоки не се дозволени за транспорт.
Следните стоки НА НИКОЈ НАЧИН не се прифаќаат за транспорт од страна на DHL.
 • Живи животни (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на цицачи, рептили, риби, без’рбетници, водоземци, птици, инсекти, ларви и други).
 • Ловечки трофеи од животни, делови од животни како слонова коска и перка од ајкула, животински остатоци или пепел, во каква било форма или животински

  суровини и производи добиени од животни кои не се наменети за исхрана на луѓето, се забранети за движење од Конвенција за меѓународна трговија со

  загрозени видови на дива флора и фауна (ЦИТЕС) и/или локален закон.

 • Човечки останки или пепел во секоја форма.
 • Шипки (од каков било скапоцен метал)
 • Парични средства (вредносна валута - банкноти, валути и монети)
 • Скапоцени и полускапоцени камења
 • Комплет огнено оружје, муниција, експлозиви / експлозивни направи вклучувајќи инертни експлозиви и парчиња за тестирање, воздушни пиштоли, реплика или имитација на огнено оружје.
 • Незаконска стока, како што се недозволените наркотични средства, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на наркотични стимуланси, депресиви или халуциногени дроги. Канабис или негови деривати.
Стока која е забранета за транспорт по кој било закон, регулатива или статут на која било федерална, државна или локална власт на дадена земја од, до или низ преку кои стоката може да се транспортира.
Следниве содржини НЕМА да бидат прифатени за превоз, освен ако не е поинаку договорено со ДХЛ. За да се добие таков договор, потребно е ДХЛ да креира предмет за деловна соработка и ставките одобрени за превоз ќе бидат евидентирани во писмена форма кај Клиентот.
 • Антиквитети, уметнички дела и ликовна уметност со индивидуална вредност поголема од 500.000 евра
 • Бандероли / Даночни налепници со вредност на пратка поголема од 500.000 евра
 • Цигари, пури, тутунски производи и електронски цигари или додатоци, со вредност на пратка поголема од 500.000 евра. За електронските цигари и додатоците, потребно е одобрение од ДХЛ Експрес.
 • Опасни/штетни материи вклучувајќи, но не ограничувајќи се на парфеми, средства за после бричење, аеросоли, запаливи материи, сув мраз, биолошки супстанции, опасни материи класифицирани според ОН и која било стока наведена како таква според прописите на Меѓународната асоцијација за воздушен транспорт („IATA“), Договорот за Опасни материи по копнен транспорт или прописите за Меѓународен поморски транспорт на опасни материи („IMDG“)
 • Комеморативни монети или Медали и Високо вредни колекционерски предмети, вклучени, но не ограничувајќи се на стрипови или книги (први изданија), трговски картички, поштенски марки, сувенири со вкупна или поединечна максимална вредност од 2.000 евра се дозволени за транспорт.
 • Ловечки (животински) трофеи и животински кожи кои не се наменети за човечка исхрана содржани во Додаток II и Додаток III од Конвенцијата CITES (Конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови на дива фауна и флора).
 • Финансиски и монетарни стоки со вредност на пратка поголема од 500.000 евра. Примерите вклучуваат активирани SIM картички за мобилни телефони, картички за подароци, билети за настани, билети за лотарија, парични или поштенски нарачки, однапред платени телефонски картички, билети (бланко), ваучери/токени, неискористени поштенски марки итн.
 • Накит и часовници со вредност над 10.000 евра
 • Играчки пиштоли, делови од огнено оружје, додатоци за огнено оружје, делови за муниција, електрошокери или контролирани воени предмети. Приклучоци за огнено оружје, како што се прицврстувања, нишани, ноќно гледање, огнено оружје, пригушувачи, факели, списанија или штипки, блиц супресори и уреди за намалување на потписот.
DHL безбедносната политика наведува дека не е дозволено да се транспортира фалсификувана стока во ДХЛ мрежата. ДХЛ не сака да биде поврзан со фалсификувана стока, а при сомневање дека таква стока се увезува, Царинската управа ќе биде информирана.
Ако се нудат многу ниски цени за брендирани производи кои се продаваат на шопинг веб-сајтови или преку други канали, може да се претпостави дека се работи за фалсификувани производи.
Најчесто се фалсификуваат високо квалитетни брендирани производи од следниве видови:
 • Чевли
 • Облека
 • Ташни
 • Скапи часовници
 • ЦД-а и ДВД-а
 • Парфеми
 • Електроника
Во повеќето земји е забрането да се увезува фалсификувана стока и откако ќе се утврди дека се работи за таков вид на стока, царинскиот орган ќе ги конфискува производите и ќе го казни купувачот.
Вратете се на почетокот