Câu hỏi thường gặp – Bảo vệ Tài Khoản

DHL Express eSecure – Quản lý Quyền sử dụng Tài khoản

Với vai trò quản trị viên của tài khoản DHL, bạn có thông tin đăng nhập vào trang MyDHL+.
Từ MyDHL+:
 • Đi đến: Đăng nhập
 • Vui lòng điền địa chỉ email mà từ email đó bạn nhận được yêu cầu tài khoản
 • Vui lòng điền mật khẩu của bạn
 • Chọn Quên/ Thiết lập lại Mật khẩu trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu

Khi đã đăng nhập thành công:

 • Đi đến: Thiết lập lô hàng của tôi > Truy cập eSecure
 • Lựa chọn: Người dùng được ủy quyền
 • Chọn trạng thái: Chọn Chờ duyệt để xem (các) yêu cầu
 • Chọn một mục được liệt kê và nhấp vào: Phê duyệt (hoặc Từ chối)
Có thể bạn đang truy cập MyDHL+ bằng một email khác. Khi đăng nhập vào MyDHL+, hãy điền địa chỉ email mà từ email đó bạn nhận được yêu cầu tài khoản, và điền mật khẩu của bạn. Chọn Quên/ Thiết lập lại Mật khẩu trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu.
Bạn có thể sử dụng chức năng Tên miền của tôi để kiểm soát điều này. Bạn có thể tùy chỉnh đuôi email nào có thể gửi cho bạn các yêu cầu về tài khoản. Những yêu cầu từ đuôi email khác sẽ được tự động từ chối.
Bạn có thể sử dụng chức năng Tên miền được ủy quyền để kiểm soát điều này. Bạn có thể tùy chỉnh đuôi email được tự động chấp thuận. Những yêu cầu từ đuôi email khác sẽ được xử lý theo quy trình phê duyệt tiêu chuẩn.
Sau khi đã đăng nhập vào MyDHL+:
 • Đi đến: Thiết lập lô hàng của tôi > Truy cập eSecure
 • Lựa chọn: Người dùng được ủy quyền
 • Chọn trạng thái: Chọn Đã chấp thuận để xem những bên nào đã được cấp quyền
 • Chọn một mục được liệt kê và nhấp vào: Từ chối
 • Quyền sử dụng sẽ được thu hồi ngay lập tức
Trở lên đầu trang